[WYLOGUJ SIĘ]
Szkoła samodzielnego myślenia

rodzaj publikacji: simple-backdoor.php, powstały w ramach badania Szkoła samodzielnego myślenia | obszar: 1. Podstawy programowe i rozwój dydaktyk przedmiotowych

wydany: 2013 (październik) | opubl. w internecie: tutaj | zobacz plik: PDF

autorzy: Kinga Białek, Krzysztof Biedrzycki, Adam Brożek, Monika Czajkowska,Joanna Dobkowska, Wioleta Dobosz, Magdalena Grudniewska, Alina Stanaszek,Iwona Wróbel, Małgorzata Zambrowska

jednostka: Zespół Dydaktyk Szczegółowych

opis lub streszczenie:

Raport prezentuje najważniejsze wyniki badania “Szkoła samodzielnego myślenia” zakończonego w grudniu 2011 roku. Badanie obejmowało diagnozę poziomu umiejętności złożonych dzieci i młodzieży w zakresie języka polskiego (czytanie, argumentowanie i interpretowanie) i matematyki (modelowanie matematyczne, tworzenie strategii rozwiązywania zadań, rozumowanie i argumentowanie). Badaniem objęto uczniów trzech etapów edukacyjnych (etap II – klasy IV, etap III – klasy I gimnazjum, etap IV – pierwsze i ostatnie klasy szkół ponadgimnazjalnych). W raporcie zaprezentowano zarówno wyniki testów z języka polskiego i matematyki, jak i wyniki badań kognitywnych, charakteryzujących środowisko szkolne i domowe uczniów, ich drogę edukacyjną oraz postawy związane z uczeniem się języka polskiego i matematyki.

summary:

The report presents the most important results of the "School of Independent Thinking" study, concluded in December 2011. The study encompassed a comprehensive diagnosis of the level of complex skills displayed by children and adolescents in regard to the Polish language (reading, argumentation, interpretation) and mathematics (mathematical modelling, problem-solving strategy creation, reasoning, argumentation). Students of three educational levels were involved in the research process (etap II – klasy IV, etap III – klasy I gimnazjum, etap IV – pierwsze i ostatnie klasy szkół ponadgimnazjalnych). The report presents Polish language and mathematics test results as well as the outcomes of cognitive studies, characterising the domestic and school environment of the students, their educational path and attitudes regarding learning Polish and mathematics.