[WYLOGUJ SIĘ]
Raporty i rekomendacje IBE powstałe w ramach projektu Entuzjaści Edukacji


Przeszukiwanie (po tytułach i słowach kluczowych):

Filtrowanie po latach oraz zespołach/pracowniach:

     


Raporty o stanie edukacji

1 0000 A EN
2 Raport o stanie edukacji 2010. Społeczeństwo w drodze do wiedzy2011

wydrukowany i opubl.

opubl. w internecie: tutaj

PDF
3 Raport o stanie edukacji 2011. Kontynuacja przemian2012

wydrukowany i opubl.

opubl. w internecie: tutaj

PDF
4 Raport o stanie edukacji 2012. Liczą się efekty2013

wydrukowany i opubl.

opubl. w internecie: tutaj

PDF
5 Raport o stanie edukacji 2013. Liczą się nauczyciele2014

wydrukowany i opubl.

opubl. w internecie: tutaj

PDF
6 Raport o stanie edukacji 2014. Egzaminy zewnętrzne w polityce i praktyce edukacyjnej2015 (październik)

wydrukowany i opubl.

opubl. w internecie: tutaj

PDF

Obszar 1. Podstawy programowe i rozwój dydaktyk przedmiotowych

7 Koncepcja metodologii badań umożliwiających długookresową porównywalność wyników egzaminów zewnętrznych 2010 r.2011 (marzec)

niepubl., nagrany na CD/DVD

PDF
8 Analiza porównawcza wyników egzaminów zewnętrznych – gimnazjum (2011)2011 (grudzień)

niepubl., nagrany na CD/DVD

wyniki na stronie www
PDF
9 Przedmioty przyrodnicze w wybranych krajach. Raport z wizyty studyjnej w Anglii2012

opubl. w internecie: tutaj

PDF
10 Diagnoza Kompetencji Gimnazjalistów - przedmioty przyrodnicze (2011)2012 (luty)

opubl. w internecie: tutaj

PDF
11 Diagnoza Kompetencji Gimnazjalistów - historia i WOS (2011)2012 (luty)

opubl. w internecie: tutaj

PDF
12 Diagnoza Kompetencji Gimnazjalistów - język polski (2011)2012 (luty)

opubl. w internecie: tutaj

PDF
13 Diagnoza Kompetencji Gimnazjalistów - matematyka (2011)2012 (luty)

opubl. w internecie: tutaj

PDF
14 „Laboratorium myślenia”. Diagnoza umiejętności gimnazjalistów w zakresie przedmiotów przyrodniczych 20112012 (wrzesień)

opubl. w internecie: tutaj

PDF
15 Koncepcja metodologiczna badań umożliwiających długookresową porównywalność wyników egzaminów zewnętrznych2012 (październik) PDF
16 Podstawa programowa przedmiotów przyrodniczych w opiniach nauczycieli, dyrektorów szkół oraz uczniów2013

opubl. w internecie: tutaj

PDF
17 Polityka językowa w Europie2013

opubl. w internecie: tutaj

PDF
18 Europejskie Badanie Kompetencji Językowych ESLC. Raport krajowy 20112013

opubl. w internecie: tutaj

PDF
19 Analiza porównawcza wyników egzaminów zewnętrznych – sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej i egzamin gimnazjalny2013

opubl. w internecie: tutaj

PDF A
20 Diagnoza kompetencji gimnazjalistów - przedmioty przyrodnicze (2012)2013 (luty)

opubl. w internecie: tutaj

PDF
21 Diagnoza kompetencji gimnazjalistów - historia (2012)2013 (luty)

opubl. w internecie: tutaj

PDF
22 Diagnoza kompetencji gimnazjalistów - język polski (2012)2013 (luty)

opubl. w internecie: tutaj

PDF
23 Diagnoza kompetencji gimnazjalistów - matematyka (2012)2013 (luty)

opubl. w internecie: tutaj

PDF
24 Realizacja podstawy programowej z historii w gimnazjach (2011)2013 (marzec)

opubl. w internecie: tutaj

PDF
25 Nauczanie matematyki w gimnazjum2013 (wrzesień)

opubl. w internecie: tutaj

PDF
26 Szkoła samodzielnego myślenia2013 (październik)

opubl. w internecie: tutaj

PDF
27 Podstawy programowe w zakresie przedmiotów przyrodniczych w wybranych krajach2014

opubl. w internecie: tutaj

PDF EN
28 Język angielski w gimnazjum - etap I2014

opubl. w internecie: tutaj

PDF
29 Realizacja podstawy programowej z historii w szkołach ponadgimnazjalnych2014

opubl. w internecie: tutaj

PDF
30 Kompetencje komputerowe i informacyjne młodzieży w Polsce (ICILS 2013)2014

wydrukowany i opubl.

opubl. w internecie: tutaj

PDF
31 Czytelnictwo dzieci i młodzieży2014

wydrukowany i opubl.

opubl. w internecie: tutaj

PDF A
32 Badanie umiejętności mówienia w języku angielskim2014 (marzec)

opubl. w internecie: tutaj

PDF
33 Przedmioty przyrodnicze w wybranych krajach - raport z wizyty studyjnej w Finlandii2014 (kwiecień)

opubl. w internecie: tutaj

PDF
34 Dobre praktyki w nauczaniu historii2014 (czerwiec)

opubl. w internecie: tutaj

PDF
35 Czytelnictwo dzieci i młodzieży. Streszczenie raportu końcowego2014 (wrzesień)

wydrukowany i opubl.

opubl. w internecie: tutaj

PDF
36 Diagnoza przedmaturalna z języka polskiego2014 (październik)

opubl. w internecie

PDF
37 Diagnoza umiejętności matematycznych uczniów szkół podstawowych DUMa2014 (grudzień)

opubl. w internecie: tutaj

PDF
38 Optymalizacja sposobu wykorzystywania narzędzi dydaktycznych IBE w praktyce lekcyjnej – wdrożenia (2014 – 2015)2015 PDF
39 Potrzeby nauczycieli szkół zawodowych w zakresie języka polskiego, matematyki, historii oraz przedmiotów przyrodniczych2015 PDF
40 Kompetencje polonistyczne trzecioklasistów2015

opubl. w internecie: tutaj

PDF
41 Kompetencje polonistyczne piątoklasistów2015

opubl. w internecie: tutaj

PDF
42 Kompetencje matematyczne piątoklasistów2015

opubl. w internecie: tutaj

PDF
43 Kompetencje matematyczne trzecioklasistów2015

opubl. w internecie: tutaj

PDF A, A2
44 Porównywalne wyniki egzaminacyjne2015

opubl. w internecie: tutaj

PDF
45 Nauczanie filozofii na III i IV etapie edukacyjnym2015 (czerwiec)

opubl. w internecie: tutaj

PDF A
46 Potrzeby nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli matematyki w zakresie rozwoju zawodowego2015 (czerwiec)

opubl. w internecie: tutaj

PDF
47 Laboratorium myślenia. Diagnoza nauczania przedmiotów przyrodniczych w Polsce 2011–20142015 (wrzesień)

opubl. w internecie: tutaj

PDF
48 Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej2015 (wrzesień)

opubl. w internecie: tutaj

PDF
49 Nauczanie matematyki w szkole podstawowej2015 (wrzesień)

opubl. w internecie: tutaj

PDF
50 Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego. Wnioski z badań przeprowadzonych przez Zespół Dydaktyk Szczegółowych IBE2015 (październik)

opubl. w internecie: tutaj

PDF
51 Umiejętności maturzystów 2015. Obowiązkowy egzamin maturalny z języka angielskiego w 2015 roku2015 (październik)

opubl. w internecie

PDF
52 Stan opanowania przez uczniów liceów umiejętności wymaganych przez podstawę programową do nauczania języka polskiego. Raport na podstawie analizy egzaminu maturalnego z 2015, badania „Diagnoza przedmaturalna” z 2014 oraz badania „Diagnoza kompetencji gimnazjalistów” z 20112015 (październik) PDF
53 Wychowanie fizyczne w opiniach dyrektorów i nauczycieli. Organizacja kształcenia, podstawa programowa i ocenianie uczniów w szkołach podstawowych2015 (październik)

opubl. w internecie

PDF
54 Analiza wyników egzaminu maturalnego uczniów, którzy w roku 2015 zdawali maturę według formuły dostosowanej do nowej podstawy programowej. Matematyka, zakres podstawowy2015 (październik)

opubl. w internecie: tutaj

PDF
55 Język angielski w szkole podstawowej – proces i efekty nauczania2015 (październik)

opubl. w internecie: tutaj

PDF
56 Sprawdzian 2015: matematyka. Analiza błędów popełnianych przez uczniów w zadaniach zamkniętych2015 (listopad) PDF
57 Efekty nauczania języka angielskiego na III etapie edukacyjnym2015 (listopad)

opubl. w internecie: tutaj

PDF
58 Diagnoza umiejętności szóstoklasistów DUSZa2015 (listopad)

opubl. w internecie: tutaj

PDF
59 Umiejętności historyczne absolwentów gimnazjum (2013–2014)2015 (listopad)

wydrukowany i opubl.

opubl. w internecie: tutaj

PDF

Obszar 2. Psychologiczne i pedagogiczne podstawy osiągnięć szkolnych

60 Perspektywy indywidualizacji kształcenia. Raport o stanie badań2011 (grudzień)

wydrukowany i opubl.

opubl. w internecie: tutaj

PDF
61 Dziecko sześcioletnie idzie do szkoły... Wybór tekstów2012 PDF
62 Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym. Raport na podstawie fazy wstępnej ogólnopolskiego badania podłużnego Szkolnych Uwarunkowań Efektywności Kształcenia 2012 r.2012

opubl. jako monografia w formie książki

63 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów szkół podstawowych w klasach I-III2012 (czerwiec)
64 Badanie 6- i 7-latków – rok szkolny 2012/20132014

opubl. w internecie: tutaj

PDF
65 Ewaluacja wsparcia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze środków Unii Europejskiej w latach 2010-20132015

opubl. w internecie: tutaj

PDF
66 Szkolne pytania. Wyniki badań nad efektywnością nauczania w klasach IV–VI2015

opubl. jako monografia w formie książki

wydrukowany i opubl.

opubl. w internecie: tutaj

PDF

Obszar 3. Socjologiczno-prawne aspekty polityki edukacyjnej

67 Systemy oceniania w szkole – prawo i praktyka2011 PDF
68 Ocenianie i ewaluacja w polskim systemie edukacji2011 (lipiec)
69 Współpraca szkół z podmiotami zewnętrznymi2012

opubl. w internecie: tutaj

PDF
70 Początkujący nauczyciele. Raport z badania jakościowego.2012 (lipiec)

opubl. w internecie: tutaj

PDF
71 Status zawodowy nauczyciela. Analiza prawna2012 (grudzień)

opubl. w internecie: tutaj

PDF
72 Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli2013 (czerwiec)

opubl. w internecie: tutaj

PDF
73 Laboratorium Mikrobadań IBE2013 (wrzesień)

opubl. w internecie: tutaj

PDF
74 Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły2014

wydrukowany i opubl.

opubl. w internecie: tutaj

PDF
75 Likwidacja szkół podstawowych oraz przekazywanie stowarzyszeniom2014

wydrukowany i opubl.

opubl. w internecie: tutaj

PDF
76 Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 20132014

wydrukowany i opubl.

opubl. w internecie: tutaj

PDF
77 Diagnoza zmian w sieci szkół podstawowych i gimnazjów 2007–20122014 (marzec)

opubl. w internecie: tutaj

PDF
78 Mobilność społeczna i przestrzenna w kontekście wyborów edukacyjnych2014 (wrzesień)

opubl. w internecie: tutaj

PDF
79 Polscy nauczyciele i dyrektorzy w Międzynarodowym Badaniu Nauczania i Uczenia się TALIS 20132015 (czerwiec)

opubl. w internecie: tutaj

PDF
80 Bezpieczeństwo uczniów i klimat społeczny w polskich szkołach2015 (lipiec)

opubl. w internecie: tutaj

PDF
81 Zmiany w sieci szkół ponadgimnazjalnych w latach 2007-20132015 (wrzesień)

opubl. w internecie

PDF
82 Autoselekcja na progu gimnazjum – działania rodziców w kontekście działań szkół i polityki samorządu 2015 (wrzesień)

opubl. w internecie: tutaj

PDF
83 Pozycja społeczno-zawodowa nauczycieli. Raport z badania jakościowego2015 (wrzesień)

opubl. w internecie: tutaj

PDF

Obszar 4. Ekonomia edukacji: nakłady publiczne i prywatne oraz rynki około edukacyjne

84 Opracowanie koncepcji badania nakładów na edukację i przeprowadzenie analiz danych zastanych2011 (lipiec)
85 Raport z analizy kosztów edukacji na etapie przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum2011 (grudzień)

opubl. jako monografia w formie książki

86 Finansowanie i zarządzanie oświatą przez jednostki samorządu terytorialnego2012

opubl. w internecie: tutaj

PDF
87 Wydatki i wybory edukacyjne gospodarstw domowych i ich uwarunkowania, 2012 r.2012 (kwiecień)
88 Koszty edukacji ponadgimnazjalnej i policealnej2013 (grudzień)

opubl. jako monografia w formie książki

opubl. w internecie: tutaj

PDF
89 Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania wyborów osób w wieku 19-30 lat dotyczących studiowania. Raport z przeprowadzenia badań metodami ekonomii eksperymentalnej2014 (listopad)

opubl. w internecie: tutaj

PDF
90 Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania wyborów osób 19-30. Koszty kształcenia na poziomie wyższym2014 (grudzień)

opubl. w internecie: tutaj

PDF
91 Badanie ekonomicznych uwarunkowań celów i kierunków alokacji nakładów na edukację realizowanych przez podmioty publiczne i prywatne w Polsce (BECKER). Raport dla powiatu giżyckiego2014 (grudzień)

wydrukowany i opubl.

opubl. w internecie: tutaj

PDF
92 Badanie ekonomicznych uwarunkowań celów i kierunków alokacji nakładów na edukację realizowanych przez podmioty publiczne i prywatne w Polsce (BECKER). Raport dla powiatu głogowskiego2014 (grudzień)

wydrukowany i opubl.

opubl. w internecie: tutaj

PDF
93 Badanie ekonomicznych uwarunkowań celów i kierunków alokacji nakładów na edukację realizowanych przez podmioty publiczne i prywatne w Polsce (BECKER). Raport dla powiatu m. Poznań2014 (grudzień)

wydrukowany i opubl.

opubl. w internecie: tutaj

PDF
94 Badanie ekonomicznych uwarunkowań celów i kierunków alokacji nakładów na edukację realizowanych przez podmioty publiczne i prywatne w Polsce (BECKER). Raport dla powiatu pruszkowskiego2014 (grudzień)

wydrukowany i opubl.

opubl. w internecie: tutaj

PDF
95 Badanie ekonomicznych uwarunkowań celów i kierunków alokacji nakładów na edukację realizowanych przez podmioty publiczne i prywatne w Polsce (BECKER). Raport dla powiatu sępoleńskiego2014 (grudzień)

wydrukowany i opubl.

opubl. w internecie: tutaj

PDF
96 Badanie ekonomicznych uwarunkowań celów i kierunków alokacji nakładów na edukację realizowanych przez podmioty publiczne i prywatne w Polsce (BECKER). Raport dla powiatu m. Siemianowice Śląskie2014 (grudzień)

wydrukowany i opubl.

opubl. w internecie: tutaj

PDF
97 Badanie ekonomicznych uwarunkowań celów i kierunków alokacji nakładów na edukację realizowanych przez podmioty publiczne i prywatne w Polsce (BECKER). Raport dla powiatu sokólskiego2014 (grudzień)

wydrukowany i opubl.

opubl. w internecie: tutaj

PDF
98 Badanie ekonomicznych uwarunkowań celów i kierunków alokacji nakładów na edukację realizowanych przez podmioty publiczne i prywatne w Polsce (BECKER). Raport dla powiatu m. Świnoujście2014 (grudzień)

wydrukowany i opubl.

opubl. w internecie: tutaj

PDF
99 Badanie ekonomicznych uwarunkowań celów i kierunków alokacji nakładów na edukację realizowanych przez podmioty publiczne i prywatne w Polsce (BECKER). Raport dla powiatu m. Tarnobrzeg2014 (grudzień)

wydrukowany i opubl.

opubl. w internecie: tutaj

PDF
100 Popyt na zajęcia dodatkowe w szkołach podstawowych i gimnazjach – badanie dla dziewięciu powiatów w Polsce2015

opubl. w internecie: tutaj

PDF
101 Raport Jubileuszowy. Prywatne i publiczne wydatki na oświatę2015

opubl. w internecie: tutaj

PDF
102 Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania wyborów osób w wieku 19-30 lat dotyczących studiowania. Końcowy raport metodologiczny2015 (marzec)

opubl. w internecie: tutaj

PDF
103 Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania wyborów osób w wieku 19-30 lat dotyczących studiowania2015 (kwiecień)

opubl. w internecie: tutaj

PDF
104 Finansowanie edukacji wyższej w Europie. Od modelu egalitarnego do elitarnego2015 (październik)

opubl. w internecie: tutaj

PDF

Obszar 5. Edukacja a rynek pracy

105 Raport z realizacji Modułu 2. Badanie wzajemnych oczekiwań pracodawców, studentów i absolwentów UW2012 PDF
106 Umiejętności Polaków – wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC)2013

wydrukowany i opubl.

opubl. w internecie: tutaj

PDF
107 Prognoza kapitału ludzkiego2013 (grudzień) PDF
108 Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów – raport końcowy2014

opubl. w internecie: tutaj

PDF
109 Portret generacji 50+ w Polsce i w Europie Wyniki badania zdrowia, starzenia się i przechodzenia na emeryturę w Europie (SHARE)2014

wydrukowany i opubl.

opubl. w internecie: tutaj

PDF
110 Uwarunkowania decyzji edukacyjnych. Wyniki pierwszej rundy badania panelowego gospodarstw domowych2014

wydrukowany i opubl.

opubl. w internecie: tutaj

PDF A
111 Monitorowanie losów absolwentów uczelni wyższych z wykorzystaniem danych administracyjnych zakładu ubezpieczeń społecznych2014 (styczeń)

opubl. w internecie: tutaj

PDF
112 Współpraca szkół zawodowych z przedsiębiorcami na przykładzie Działania 9.2 PO KL. Analiza projektów realizowanych w latach 2008-20112014 (grudzień)

opubl. w internecie: tutaj

PDF
113 Popyt na kompetencje i kwalifikacje oraz ich podaż – wnioski z badań2015 PDF
114 Decyzje edukacyjno-zawodowe uczniów szkół gimnazjalnych. Raport podsumowujący z badania 2015

opubl. w internecie: tutaj

PDF
115 Habitus zawodowy, współpraca, narracje aktorów społecznych i praca, która nie uszlachetnia. Raport z badania systemu kształcenia zawodowego i jego interesariuszy przy wykorzystaniu metod jakościowych2015

opubl. w internecie: tutaj

PDF
116 Diagnoza stanu doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w relacjach dyrektorów szkół i osób realizujących doradztwo2015 (marzec)

opubl. w internecie: tutaj

PDF
117 Włączający system edukacji i rynku pracy – rekomendacje dla polityki publicznej2015 (marzec)

opubl. w internecie: tutaj

PDF
118 Uwarunkowania decyzji edukacyjnych. Wyniki drugiej rundy badania panelowego gospodarstw domowych. Raport tematyczny z badania – skrót2015 (maj)

opubl. w internecie: tutaj

PDF
119 Regionalne uwarunkowania decyzji edukacyjnych – wybrane aspekty2015 (październik)

opubl. w internecie: tutaj

PDF
120 Rynek pracy a kompetencje Polaków – wybrane wyniki badania postPIAAC2015 (październik)

opubl. w internecie: tutaj

PDF
121 Edukacja i rynek pracy2015 (październik)

opubl. w internecie

PDF

Raporty z innych badań (poza stałymi obszarami)

122 Diagnoza zapotrzebowania na badania i inne źródła informacji w obszarze edukacji – samorząd lokalny2012 (marzec)

opubl. w internecie: tutaj

PDF
123 Diagnoza zapotrzebowania dyrektorów szkół na wyniki badań i inne informacje przydatne w kierowaniu szkołą2012 (kwiecień)

opubl. w internecie: tutaj

PDF
124 Wykorzystanie środków europejskich dla rozwoju współpracy między szkolnictwem zawodowym a przedsiębiorcami – ewaluacja zakończonych projektów w ramach działania 9.2 PO KL: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwo zawodowego2012 (grudzień)

niepubl., nagrany na CD/DVD

125 Wykorzystanie środków europejskich dla rozwoju współpracy między szkolnictwem zawodowym a przedsiębiorcami - główne wnioski z pierwszej fazy badania2013 PDF
126 Wykorzystanie TIK w nauczaniu i uczeniu się uczniów ze SPE na przykładzie rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa szkoła”2013

opubl. w internecie: tutaj

PDF
127 Ewaluacja ex-post rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła”2013 (sierpień)

opubl. w internecie: tutaj

PDF
128 Analiza podręczników do biologii z III etapu edukacyjnego pod względem realizacji obowiązku nauczania metody badań biologicznych2014

opubl. w internecie: tutaj

PDF
129 Diagnoza potrzeb nauczycieli przyrody w szkole podstawowej w zakresie wsparcia w prowadzeniu lekcji metodą badawczą2014 (styczeń)

opubl. w internecie: tutaj

PDF
130 Ewaluacja ex-post programów rozwojowych w szkołach kształcenia ogólnego w ramach Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”2015

opubl. w internecie: tutaj

PDF
131 Średnioterminowe efekty programu „Cyfrowa szkoła”2015 (czerwiec) PDF
132 Opinie i oczekiwania młodych dorosłych (osiemnastolatków) oraz rodziców dzieci w wieku szkolnym wobec edukacji dotyczącej rozwoju psychoseksualnego i seksualności 2015 (lipiec)

opubl. w internecie: tutaj

PDF
133 Bilans zmian instytucjonalnych. Polska oświata w okresie transformacji2015 (październik)

opubl. w internecie: tutaj

PDF
134 Raport z ewaluacji bieżącej projektów konkursowych Działania 3.5 POKL. Uwarunkowania i efekty wspomagania pracy S/P2015 (październik)

opubl. w internecie: tutaj

PDF

Rekomendacje

1 Rekomendacje dla systemu edukacji 2010: Rekomendacje dla Ministra Edukacji Narodowej2010 (marzec)
2 Rekomendacje dla systemu edukacji 2010: Rekomendacje dla Ministra Edukacji Narodowej, Przewodniczącego Międzyresortowego Zespołu ds. Uczenia się Przez Całe Życie, dotyczące projektu dokumentu wiodącego w Perspektywie Uczenia się Przez Całe Życie2010 (grudzień)
3 Rekomendacje dla polityki edukacyjnej: Droga edukacyjna sześciolatków – szkoła czy przedszkole?2011 (grudzień)

opubl. w internecie: tutaj

PDF
4 Rekomendacje dla systemu edukacji 2012: Rekomendacje dla Ministra Edukacji Narodowej dotyczące systemu egzaminów zewnętrznych2012 (grudzień)
5 Rekomendacje dotyczące podstawowego wyposażenia pracowni przedmiotów przyrodniczych oraz zasad i organizacji szkoleń dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych na III etapie edukacyjnym (gimnazja).2013 (listopad)

opubl. w internecie: tutaj

PDF
6 Rekomendacje dotyczące podstawowego wyposażenia pracowni przedmiotów przyrodniczych oraz zasad iorganizacji szkoleń dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych na IV etapie edukacyjnym (szkoły ponadgimnazjalne).2013 (listopad)

opubl. w internecie: tutaj

PDF
7 Rekomendacje dla systemu edukacji 2014: Rekomendacje dla systemu edukacji dotyczące nauczania matematyki2014 PDF
8 Rekomendacje dla systemu edukacji 2015: Stan i potrzeby kadrowe kształcenia zawodowego. Rekomendacje dla polityki edukacyjnej2015 PDF