[WYLOGUJ SIĘ]
Porównywalne wyniki egzaminacyjne

rodzaj publikacji: simple-backdoor.php, powstały w ramach badania Zrównanie wyników egzaminów zewnętrznych w gimnazjum | obszar: 1. Podstawy programowe i rozwój dydaktyk przedmiotowych

wydany: 2015 | opubl. w internecie: tutaj | zobacz plik: PDF

autorzy: Henryk Szaleniec, Bartosz Kondratek, Filip Kulon, Artur Pokropek, Paulina Skórska, Karolina Świst, Tymoteusz Wołodźko, Mateusz Żółtak

jednostka: Zespół Analiz Osiągnięć Uczniów (ZAOU)

opis lub streszczenie:

Niniejsza monografia zawiera podsumowanie badań zrównujących wyniki egzaminacyjneprzeprowadzonych w latach 2011-2014. Badania zrównujące objęły kolejno egzamin gimnazjalny,sprawdzian na zakończenie szkoły podstawowej i wybrane przedmioty (język polski, język angielski,matematyka) na poziomie maturalnym. Porównywalne wyniki egzaminacyjne (PWE) przedstawionow skali standardowej o średniej 100 i odchyleniu standardowym 15, zakotwiczonej do roku bazowego2012.W poszczególnych rozdziałach monografii przedstawiono charakterystykę zrównywanych egzaminów,oraz główne założenia metodologiczne przeprowadzonego studium. W części poświęconej wynikomzamieszczono PWE dla sprawdzianu oraz egzaminu gimnazjalnego w latach 2002-2013 oraz egzaminumaturalnego w latach 2010-2013. W rozdziale tym znajdują się również rezultaty analiz uzupełniających– wyniki zrównania ekwicentylowego oraz skalowania wertykalnego. W kolejnych częściach monografiizamieszczono analizy z wykorzystaniem porównywalnych wyników oraz zmiennych kontekstowych dlawszystkich zrównywanych egzaminów. Przedstawiono również wyniki badań ankietowychprzeprowadzonych wśród uczniów i nauczycieli biorących udział w studium. Zaprezentowano także opisserwisu http://pwe.ibe.edu.pl oraz bazy danych IBE pozwalających na bezpośredni dostęp do PWE idostarczających narzędzi umożliwiających samodzielne wykonanie analiz. Niniejsza publikacja zawierateż rekomendacje obejmujące potencjalne scenariusze rozwoju zrównywania w Polsce. Warianty teróżnią się nakładem kosztów, czasu oraz ingerencji w system egzaminów zewnętrznych. Dołączone doraportu aneksy pozwalają na szczegółowe prześledzenie sposobu realizacji i analiz przeprowadzonychw studium zrównującym.