[WYLOGUJ SIĘ]
Współpraca szkół zawodowych z przedsiębiorcami na przykładzie Działania 9.2 PO KL. Analiza projektów realizowanych w latach 2008-2011

rodzaj publikacji: simple-backdoor.php, powstały w ramach badania Współpraca szkół zawodowych z przedsiębiorcami na przykładzie Działania 9.2 PO KL | obszar: 5. Edukacja a rynek pracy

wydany: 2014 (grudzień) | opubl. w internecie: tutaj | zobacz plik: PDF

autorzy: Jadwiga Fila, Agnieszka Rybińska, Rafał Trzciński

jednostka: Zespół Edukacji i Rynku Pracy

opis lub streszczenie:

Opracowanie "Współpraca szkół zawodowych z przedsiębiorcami na przykładzie Działania 9.2 PO KL. Analiza projektów realizowanych w latach 2008-2011" przestawia wyniki ewaluacji Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, realizowanego w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 pod kątem współpracy szkół zawodowych z przedsiębiorcami. Ewaluacja dotyczy wyłącznie projektów zrealizowanych w latach 2008-2011. Głównym celem przeprowadzonego badania była analiza i ocena wpływu Działania 9.2 na tworzenie i rozwój współpracy między szkołami zawodowymi i przedsiębiorstwami. Ewaluacja bazuje na wynikach prac podjętych na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych w latach 2012-20141. Zrealizowane badanie ma charakter ewaluacji on-going, przeprowadzonej w trakcie wdrażania ocenianej interwencji. Jednak z racji na schyłkowy etap wdrażania projektów w ramach perspektywy finansowej 2007-2013, wnioski i rekomendacje z niniejszego badania odnoszą się przede wszystkim do działań planowanych na okres 2014-2020.