[WYLOGUJ SIĘ]
Realizacja podstawy programowej z historii w szkołach ponadgimnazjalnych

rodzaj publikacji: simple-backdoor.php, powstały w ramach badania Badanie sposobów realizacji podstawy programowej z historii w szkołach ponadgimnazjalnych | obszar: 1. Podstawy programowe i rozwój dydaktyk przedmiotowych

wydany: 2014 | opubl. w internecie: tutaj | zobacz plik: PDF

autorzy: Jolanta Choińska-Mika, Jakub Lorenc, Krzysztof Mrozowski, Aleksandra Oniszczuk, Jacek Staniszewski, Klaudia Starczynowska

jednostka: Zespół Dydaktyk Szczegółowych - Pracownia Historii (ZDS/PH)

opis lub streszczenie:

W niniejszy raporcie prezentujemy wyniki badania jakościowego, które zostało przeprowadzone w ramach projektu „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego”. Przedmiotem badania była edukacja historyczna w pierwszej klasie wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych – liceum ogólnokształcącego, technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej.
Badanie miało charakter jakościowy, stąd nie można uogólniać jego wyników na całą populację. Wyniki w nim uzyskane stały się podstawą wstępnej diagnozy, pozwalającej na zidentyfikowanie problemów, których skala i częstotliwość występowania może być weryfikowana w  dalszych badaniach. Badanie przeprowadzono w okresie od 17 lutego do 15 lipca 2014. Do udziału w nim zaproszono 43 szkoły, w tym 20 liceów ogólnokształcących, 12 techników oraz 11 zasadniczych szkół zawodowych. W każdej z tych placówek obserwowano trzy kolejne lekcje historii w klasach pierwszych. Następnie przeprowadzono Indywidualne Wywiady Pogłębione (IDI) z nauczycielami prowadzącymi te zajęcia oraz triady 2 z wybranymi uczniami.
Zgromadzony materiał został poddany analizie porównawczej, która pozwoliła na sformułowanie wniosków odnośnie realizacji nowej podstawy programowej. Podczas przeprowadzania badania szczególną uwagę poświęcono następującym zagadnieniom:

  • ƒƒznajomość i rozumienie podstawy programowej przez nauczycieli oraz rola, jaką w tym procesie odgrywa podręcznik;
  • ƒƒsposoby realizacji podstawy programowej;
  • ƒƒsystem oceniania stosowany przez nauczycieli pod kątem realizacji wymagań ogólnych i kształtowania umiejętności złożonych;
  • ƒƒplanowanie nauczania z uwzględnieniem typu szkoły i profilu klasy – rozkład materiału nauczania z historii.