[WYLOGUJ SIĘ]
Nauczanie matematyki w gimnazjum

rodzaj publikacji: simple-backdoor.php, powstały w ramach badania Badanie dydaktyki szczegółowej matematyki w gimnazjum | obszar: 1. Podstawy programowe i rozwój dydaktyk przedmiotowych

wydany: 2013 (wrzesień) | opubl. w internecie: tutaj | zobacz plik: PDF

autorzy: Marcin Karpiński, Magdalena Grudniewska, Małgorzata Zambrowska

jednostka: Zespół Dydaktyk Szczegółowych

opis lub streszczenie:

Badanie Nauczanie matematyki w gimnazjum zostało zaprojektowane tak, aby można było ocenić zróżnicowanymi narzędziami praktykę nauczania matematyki na III etapie edukacji szkolnej (gimnazjum) oraz wstępnie rozpoznać szkolne czynniki warunkujące osiąganie efektów kształcenia opisanych w nowej podstawie programowej w zakresie wymagań odnoszących się do matematyki – przede wszystkim wymagań ogólnych, które są opisem głównych celów nauczania matematyki.

Badanie obejmowało 20 wylosowanych gimnazjów z czterech województw. W każdym z nich wylosowano do badania jeden oddział klasy drugiej wraz z nauczycielem prowadzącym w tym oddziale lekcje matematyki. Badanie miało charakter jakościowy, adekwatny dla wstępnego rozeznania problemu. Wniosków z badania nie można więc uogólniać, w sensie statystycznym, na wszystkie gimnazja w Polsce.

Celem badania było uzyskanie pogłębionego wglądu w sposób, w jaki w szkołach realizowana jest nowa podstawa programowa, a nie ilościowa diagnoza poszczególnych problemów.

Wyniki badania pomogą wskazać szanse i zagrożenia dla realizacji podstawy programowej wynikające, jak się wydaje, ze stylów i tradycji nauczania matematyki.

Dla uzyskania możliwie pełnego obrazu nauczania matematyki w każdej z wylosowanych szkół przeprowadzono:

 • obserwacje czterech kolejnych lekcji matematyki;
 • ankietę wśród uczniów;
 • wywiad grupowy z uczniami;
 • test matematyczny dla uczniów;
 • wywiady indywidualne z nauczycielami;
 • wywiady indywidualne z rodzicami uczniów.

Badanie pokazało, że:

 • nauczyciele są dobrze przygotowani z zakresu wiedzy matematycznej;
 • cele szczegółowe podstawy programowej związane z wprowadzaniem i stosowaniem narzędzi matematycznych są dobrze realizowane;
 • cele ogólne podstawy programowej związane z rozumowaniem, argumentacją, umiejętnością dobierania własnej strategii są słabiej realizowane;
 • zaobserwowaną słabością edukacji matematycznej jest niewystarczająca komunikacja między nauczycielem a uczniami, np. rzadkie reagowanie na potrzeby, pytania i wątpliwości uczniów;
 • wśród stosowanych przez nauczycieli matematyki metod pracy przeważają te, które polegają na przekazywaniu wiadomości matematycznych przy biernym uczestnictwie uczniów;
 • na obserwowanych lekcjach dominowało ćwiczenie prostych umiejętności narzędziowych; większość zadań domowych też tego dotyczyła. Może to powodować u części uczniów osłabienie motywacji do samodzielnego poszukiwania rozwiązań.

summary:

g