[WYLOGUJ SIĘ]
Badanie umiejętności mówienia w języku angielskim

rodzaj publikacji: simple-backdoor.php, powstały w ramach badania Badanie umiejętności mówienia w języku angielskim | obszar: 1. Podstawy programowe i rozwój dydaktyk przedmiotowych

wydany: 2014 (marzec) | opubl. w internecie: tutaj | zobacz plik: PDF

autorzy: Magdalena Szpotowicz, Agata Gajewska-Dyszkiewicz, Michał Męziński, Ludmiła Rycielska, Dominika Chandler, Melanie Ellis,

jednostka: Zespół Dydaktyk Szczegółowych - Pracownia Języków Obcych (ZDS/PJO)

opis lub streszczenie:

O badaniu

Badanie Umiejętności Mówienia (BUM) zostało przeprowadzone wiosną 2011 roku jako uzupełnienieEuropejskiego Badania Kompetencji Językowych (European Survey on Language Competences– ESLC). W badaniu ESLC sprawdzane były trzy sprawności językowe: rozumienie ze słuchu, rozumienietekstu pisanego i tworzenie wypowiedzi pisemnych. Polska była jedynym spośród 14 krajów biorącychudział w tym międzynarodowym badaniu, w którym dodatkowo sprawdzono umiejętnośćmówienia. Badanie Umiejętności Mówienia przeprowadzono na podpróbie ESLC, która objęła 499uczniów z 37 gimnazjów w Polsce.Celem BUM było wypracowanie narzędzia pomiaru umiejętności mówienia, uzyskanie danych empirycznychna temat poziomu umiejętności mówienia w języku angielskim wśród uczniów ostatniejklasy gimnazjum i zestawienie ich z danymi dotyczącymi poziomu umiejętności w zakresietrzech pozostałych sprawności oraz informacjami kontekstowymi pozyskanymi od uczniów w badaniukwestionariuszowym ESLC. Trudności z rekrutacją szkół i uczniów do badania spowodowały,że wniosków z badania nie można uogólniać na populację polskich gimnazjalistów.

Wyniki

Uczestnikami BUM byli uczniowie o przeciętnie wyższych umiejętnościach w zakresie rozumieniatekstu pisanego, tworzenia wypowiedzi pisemnej i rozumienia ze słuchu od średniej w Polsce. W badaniunadreprezentowani byli też uczniowie z miast oraz uczący się w szkołach prywatnych. Mimoto wyniki BUM wskazały na niski poziom umiejętności językowych uczniów poddanych testowi.Wśród badanych największa grupa (41%) została przypisana do poziomu A1 według skal biegłościEuropejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). Jest to poziom poniżej obecnie oczekiwanegood absolwentów gimnazjum, który obowiązująca podstawa programowa określa jakoA2/A2+. Poziom A2 osiągnął jedynie co trzeci uczeń. Natomiast co czwarty wypowiadał się na poziomieodpowiadającym poziomom B1 lub B2, a więc wykraczającym poza wymagania postawyprogramowej.W badanej grupie nie zauważono znaczących rozbieżności między poziomem umiejętnościw sprawnościach językowych badanych w ESLC i BUM. Uczniowie, których umiejętności ocenionona określonym poziomie ESOKJ w zakresie sprawności mówienia, osiągali zwykle wyniki na podobnympoziomie w pozostałych testowanych sprawnościach: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstupisanego i tworzenia wypowiedzi pisemnej.Połączenie informacji pozyskanych w badaniu ankietowym ESLC z wynikami BUM pozwala określićspołeczno-demograficzne cechy uczniów na poszczególnych poziomach umiejętności w zakresiemówienia w języku angielskim. Uczniowie najwyżej ocenieni w BUM to uczniowie o wyższymstatusie społeczno-ekonomicznym, wyższym poziomie wykształcenia rodziców oraz wyższympoziomie zasobów materialnych rodziny. Innymi charakterystykami, pod względem których różniąsię uczniowie najbardziej i najmniej biegli w zakresie mówienia, są wielkość miejscowościzamieszkania oraz położenia szkoły, do której uczęszczają. Płeć natomiast nie stanowi charakterystykiznacząco różnicującej uczniów o wyższych i niższych poziomach umiejętności w zakresiesprawności mówienia.Analizy deklaracji uczniów uczestniczących w BUM wskazują na związek umiejętności uczniówz wczesnym rozpoczęciem nauki języka oraz deklarowanym przez uczniów uczestnictwem w dodatkowychlekcjach językowych. W kontekście szkolnym istotnymi czynnikami związanymi z wyższymi4Streszczenieosiągnięciami uczniów są niska liczebność grupy nauczania oraz komunikacja w języku docelowymna lekcji. Stosunkowo najsilniejszy związek między osiągnięciami uczniów w zakresie mówieniaw języku angielskim a badanymi czynnikami obserwuje się w przypadku kontaktu uczniów z językiempoprzez media.