[WYLOGUJ SIĘ]
Raport z realizacji Modułu 2. Badanie wzajemnych oczekiwań pracodawców, studentów i absolwentów UW

rodzaj publikacji: , powstały w ramach badania Monitorowanie losów absolwentów uczelni wyższych | obszar: 5. Edukacja a rynek pracy

wydany: 2012 | | zobacz plik: PDF

autorzy: Joanna Konieczna-Sałamatin

jednostka: IBE

opis lub streszczenie:

Prezentowane  w  niniejszym  raporcie  badanie  jakościowe  miało  dwa  podstawowe  cele:
metodologiczny  i  merytoryczny.  Cel  metodologiczny  to  opracowanie  i  przetestowanie  narzędzi,
którymi  w  przyszłości  będą  mogły  posługiwać  się  inne  uczelnie  w    prowadzonych  na  swój  użytek
monitoringach  losów  absolwentów.  Celem  merytorycznym  była  odpowiedź  na  szereg  pytań
badawczych  dotyczących  związanych  z  rynkiem  pracy  oczekiwań  i  obaw  absolwentów  i  studentów
Uniwersytetu  Warszawskiego,  a  także  stworzenie  charakterystyki  ich  (potencjalnych)  pracodawców
oraz  sporządzenie  listy  pożądanych  z  punktu  widzenia  pracodawców  cech  absolwentów,  którzy
chcieliby podjąć pracę.

Prezentację  wyników  badania  rozpocznie  prezentacja  podejścia  jakościowego  w  ocenie  jakości
kształcenia  oraz  wnioski  i  rekomendacje  o  charakterze  metodologicznym,  po  nich  zostaną
przedstawione wyniki przeprowadzonych wywiadów i dyskusji grupowych.