[WYLOGUJ SIĘ]
Raport z ewaluacji bieżącej projektów konkursowych Działania 3.5 POKL. Uwarunkowania i efekty wspomagania pracy S/P

rodzaj publikacji: simple-backdoor.php, powstały w ramach badania Ewaluacja bieżąca projektów konkursowych Działania 3.5 POKL. Uwarunkowania i efekty wspomagania pracy S/P

wydany: 2015 (październik) | opubl. w internecie: tutaj | zobacz plik: PDF

autorzy: Jadwiga Fila, Katarzyna Matuszczak, Agnieszka Rybińska, Olga Wasilewska, Piotr Zielonka

jednostka: Zespół Współpracy Krajowej i Zagranicznej (ZWKiZ)

opis lub streszczenie:

Raport przedstawia wnioski z badania dotyczącego nowego modelu doskonalenia zawodowego nauczycieli S/P (S/P), który wypracowany został przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej w odpowiedzi na występujące w dotychczasowym systemie doskonalenia problemy. Założenia oraz narzędzia nowego modelu testowane były do czerwca 2015 r. w niemal połowie powiatów w Polsce (163 z 380) w formie konkursowych projektów pilotażowych, które są przedmiotem niniejszego badania.

Opracowanie to powstało jako efekt ewaluacji bieżącej projektów wspomagania pracy szkół, która koncentrowała się na identyfikacji uwarunkowań realizacji wspomagania oraz przykładów efektów procesu wspomagania na trzech poziomach:

1)  poziomie instytucji koordynującej wspomaganie, tzn. samorządu powiatowego,

2)  poziomie instytucji współpracujących z samorządem przy realizacji wspomagania (ośrodków doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych) oraz

3)  poziomie S/P.

W szczególności, w ewaluacji koncentrowano się na identyfikacji i opisaniu problemów, które mogą mieć wpływ na realizację wspomagania od stycznia 2016 roku, kiedy to nowy system wspomagania wchodzi w życie i będzie finansowany ze środków budżetowych.

Opisane na podstawie badań jakościowych uwarunkowania realizacji wspomagania nie mówią o skali występujących zjawisk, sygnalizują jedynie ich występowanie w projektach powiatowych. Jedynie tam, gdzie prezentowane są wyniki badania ilościowego, można mówić o skali danego zjawiska.

Raport ma następującą strukturę: w rozdziale drugim przedstawiono główne wnioski i rekomendacje z badania, rozdział trzeci poświęcono opisaniu, w jaki sposób samorządy powiatowe zarządzają wspomaganiem oraz jakie czynniki wpływają na skuteczną koordynację wspomagania przez powiat. W rozdziale czwartym omówiono, w jaki sposób udział w projektach 3.5 przygotował instytucje wspomagania do nowych zadań w systemie oraz od czego to zależało. Ostatni rozdział poświęcono na przedstawienie omówienie zidentyfikowanych na poziomie S/P efektów wspomagania w odniesieniu do zadań SORE oraz pracy sieci współpracy i samokształcenia. Jednocześnie w rozdziale tym, analogicznie jak w pozostałych, omówiono czynniki ułatwiające lub utrudniające pojawienie się tych efektów.