[WYLOGUJ SIĘ]
Wychowanie fizyczne w opiniach dyrektorów i nauczycieli. Organizacja kształcenia, podstawa programowa i ocenianie uczniów w szkołach podstawowych

rodzaj publikacji: simple-backdoor.php, powstały w ramach badania Wychowanie fizyczne w opiniach dyrektorów i nauczycieli | obszar: 1. Podstawy programowe i rozwój dydaktyk przedmiotowych

wydany: 2015 (październik) | opubl. w internecie | zobacz plik: PDF

autorzy: Agnieszka Białek, Jadwiga Fila, Piotr Zielonka

jednostka: Zespół Współpracy Krajowej i Zagranicznej (ZWKiZ)

opis lub streszczenie:

Z przeprowadzonego badania wynika, że wprowadzone w 2009 r. zmiany w podstawie programowej wychowania fizycznego są dobrze oceniane przez nauczycieli. Nauczyciele pozytywnie oceniają także zalecenia dotyczące realizacji podstawy programowej oraz oceniania uczniów. Dobrze oceniano także dowartościowanie wysiłku i zaangażowania, jakie uczeń wkłada działalność rekreacyjną lub sportową szkoły i środowiska. Włączenie do oceny takich aspektów pozasportowych jak obecność na zajęciach i zaangażowanie działa motywująco na uczniów. Zajęcia WF uczą współpracy też z rówieśnikami, budują poczucie bezpieczeństwa poprzez współdziałanie w grupie rówieśniczej oraz zwiększają wiarę uczniów w ich możliwości.

Nowością w podstawie programowej był także podział treści nauczania na bloki tematyczne. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (86%) nieco częściej uznali podział treści nauczania na bloki tematyczne za ważny (połączone odpowiedzi „zdecydowanie ważna zamiana” i „raczej ważna zmiana”), niż nauczyciele wychowania fizycznego (79%).

Podstawa programowa wprowadziła także wymóg współpracy między nauczycielem a dyrektorem szkoły, który obecnie opiniuje i zatwierdza na wniosek nauczyciela program nauczania WF. Zaletą tych rozwiązań jest większa wiedza dyrektora o planach nauczania i lepsze możliwości monitorowania postępów jego realizacji. Słabością jest poczucie braku kompetencji dyrektorów szkoły w sprawach wychowania fizycznego.