[WYLOGUJ SIĘ]
Zmiany w sieci szkół ponadgimnazjalnych w latach 2007-2013

rodzaj publikacji: simple-backdoor.php, powstały w ramach badania Średniookresowe efekty zmian w sieci szkolnej | obszar: 3. Socjologiczno-prawne aspekty polityki edukacyjnej

wydany: 2015 (wrzesień) | opubl. w internecie | zobacz plik: PDF

autorzy: Jan Herczyński, Aneta Sobotka

jednostka: Zespół Analiz Sredniookresowych

opis lub streszczenie:

Jak bardzo zmieniła się sieć szkół ponadgimnazjalnych od 2007 r. i jak samorządy nią zarządzają? W jaki sposób licea konkurują o uczniów i jakich szkół nam przybywa? – o tym traktuje raport Instytutu Badań Edukacyjnych pt. Zmiany w sieci szkół ponadgimnazjalnych w latach 2007-2013. W tym okresie spadła liczba uczniów i wzrosło zainteresowanie młodzieży nauką w technikach.

Szkoły ponadgimnazjalne są rzadziej niż szkoły podstawowe i gimnazja rozmieszczone w przestrzeni, gdyż zakłada się, że na tym etapie kształcenia to nie fizyczna bliskość szkoły jest najważniejsza, lecz jej profil i jakość nauczania. Są znacznie częściej położone w dużych miastach albo w ich pobliżu. Prowadzą je  powiaty.  Często  funkcjonują  w  ramach  zespołów  szkół  (licea  ogólnokształcące  rzadziej).  To  jedyny etap  oświaty,  w  którym  występuje  powszechna  konkurencja  szkół  o  uczniów  i  uczniów  o  miejsca  w szkole.

W  okresie  od  2008  do  2013  roku  odnotowano  1793  zmiany  w  sieci  niemal  sześciu  tysięcy  szkół ponadgimnazjalnych,  obejmujących  licea  ogólnokształcące,  technika  i  zasadnicze  szkoły  zawodowe (dane  dostępne  są  dla  lat  2007-2013,  więc  można  analizować  zmiany  sieci  od  roku  2008  do  2014, wykorzystywane  dane  pochodzą  z  wrześniowych  spisów  Systemu  Informacji  Oświatowej).  Najczęstszą zmianą była likwidacja szkoły (44% zmian), podczas gdy otwarcie szkoły to 32% zmian. Najwięcej zmian (48% wszystkich zmian) dotyczyło liceów ogólnokształcących; zmian w sieci techników i ZSZ było mniej więcej tyle samo (około 26%). Ponad połowa zmian w sieci ZSZ to była likwidacja szkoły (najwyższy taki wskaźnik wśród analizowanych typów szkół).
Zmian  w  sieci  liceów  ogólnokształcących  dokonała  połowa  powiatów,  a  w  sieci  zasadniczych  szkół zawodowych prawie 60% powiatów. Najrzadziej dochodziło do zmian w sieci techników – 2/3 powiatów niczego tu nie zmieniło.