[WYLOGUJ SIĘ]
Popyt na zajęcia dodatkowe w szkołach podstawowych i gimnazjach – badanie dla dziewięciu powiatów w Polsce

rodzaj publikacji: simple-backdoor.php, powstały w ramach badania Badanie Ekonomicznych uwarunkowań Celów i Kierunków alokacji nakładów na edukację realizowanych przez podmioty publiczne i prywatne w Polsce (BECKER) | obszar: 4. Ekonomia edukacji: nakłady publiczne i prywatne oraz rynki około edukacyjne

wydany: 2015 | opubl. w internecie: tutaj | zobacz plik: PDF

autorzy: dr Anna Bartczak, dr hab. Mikołaj Czajkowski

jednostka: Zespół Ekonomii Edukacji

opis lub streszczenie:

W raporcie tym zajmujemy się zagadnieniem gotowości do zapłaty w polskim społeczeństwie za zmiany jakości edukacji na poziomie regionalnym. Wykorzystujemy wyniki badania Wyboru Warunkowego przeprowadzonego na grupie 5183 respondentów, reprezentatywnej dla dziewięciu powiatów. W badaniu tym jakość edukacji opisana jest w postaci dodatkowych zajęć lekcyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjach. Do analizy danych użyliśmy wielomianowych modeli logitowych (MNL) oraz mieszanych modeli logitowych (MXL) w przestrzeni pieniężnej. Otrzymane wyniki sugerują, że większość respondentów widziała korzyść w proponowanych zmianach edukacji i deklarowała chęć zapłaty za dodatkowe zajęcia szkolne w postaci podatku lokalnego. Z zaproponowanych zajęć dodatkowych w wymiarze jednej godziny respondenci najwyżej wycenili zajęcia wyrównawcze zarówno w szkołach podstawowych, jak i gimnazjach. Dodatkowo, zbadaliśmy w jaki sposób podział terytorialny oraz zmienne socjo-demograficzne wpływają na gotowość respondentów do zapłaty za zmiany w jakości edukacji. Zgodnie z naszą wiedzą, ten temat nie był jak dotąd analizowany żadnym z krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

summary:

This report investigates whether the Polish society is willing to pay for providing changes in education quality at the regional level.  We used the findings of Choice Experiment survey conducted on the sample of 5183 respondents representative for the selected nine administrative districts. In the study, the quality of education has been described in a form of additional classes in primary and secondary schools. We have analyzed the data using the multinomial logit (MNL) and the mixed logit (MXL) models in a willingness to pay (WTP) space. The obtained results suggest that the majority of respondents were in favor of the proposed changes in education quality and declared that they were willing to pay increased taxes in order to implement additional classes. With the proposed school activities in the dimension of one hour per week, the respondents valued the most remedial classes, both in primary and secondary schools. Additionally, we have examined how a territorial division and socio-demographic characteristics influence respondents’ willingness to pay for the changes in education quality. As far as we know, this topic has not yet been analyzed by studies in the Central and Eastern European countries.