[WYLOGUJ SIĘ]
Diagnoza umiejętności szóstoklasistów DUSZa

rodzaj publikacji: simple-backdoor.php, powstały w ramach badania Diagnoza umiejętności szóstoklasistów (DUSZA) | obszar: 1. Podstawy programowe i rozwój dydaktyk przedmiotowych

wydany: 2015 (listopad) | opubl. w internecie: tutaj | zobacz plik: PDF

autorzy: Kinga Białek, Krzysztof Biedrzycki, Wioleta Dobosz-Leszczyńska, Marzenna Grochowalska, Bartosz Kondratek, Agnieszka Sułowska, Iwona Wróbel

jednostka: Zespół Dydaktyk Szczegółowych

opis lub streszczenie:

„Diagnoza umiejętności szóstoklasistów” to pierwsze przedsięwzięcie badawcze zgodne z zasadami przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej od 2015 roku. Badanie jest powiązane z próbnym sprawdzianem prowadzonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i okręgowe komisje egzaminacyjne. 

Od 2009 roku w polskim systemie oświaty wdrażana jest nowa podstawa programowa. W roku szkolnym 2014/2015 jest ona po raz pierwszy realizowana w klasach VI. Również sprawdzian po szóstej klasie, który odbędzie się 1 kwietnia 2015 r. po raz pierwszy będzie sprawdzał kompetencje dzieci, które od początku swojej edukacji uczyły się według nowej podstawy programowej. Sprawdzian ten będzie miał nową formułę – będzie w nim wydzielona część matematyczna. Będzie on sprawdzał oprócz umiejętności szczegółowych także umiejętności opisane w wymaganiach ogólnych podstawy. 

Cele badania to:

  • dostarczenie informacji o poziomie kompetencji uczniów klas szóstych i efektach nauczania języka polskiego oraz matematyki w szkole podstawowej w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych podstawy programowej,
  • przybliżenie uczniom obecnych klas szóstych nowej formuły sprawdzianu.