[WYLOGUJ SIĘ]
Badanie ekonomicznych uwarunkowań celów i kierunków alokacji nakładów na edukację realizowanych przez podmioty publiczne i prywatne w Polsce (BECKER). Raport dla powiatu m. Poznań

rodzaj publikacji: simple-backdoor.php, powstały w ramach badania Badanie Ekonomicznych uwarunkowań Celów i Kierunków alokacji nakładów na edukację realizowanych przez podmioty publiczne i prywatne w Polsce (BECKER) | obszar: 4. Ekonomia edukacji: nakłady publiczne i prywatne oraz rynki około edukacyjne

wydany: 2014 (grudzień) | opubl. w internecie: tutaj | zobacz plik: PDF

autorzy: Agnieszka Kopańska (red.)

jednostka: Zespół Ekonomii Edukacji

opis lub streszczenie:

W latach 2012-2014 Instytut  Badań  Edukacyjnych przeprowadził na  terenie  wytypowanych powiatów i miast na prawach powiatu badania poświęcone szeroko rozumianym nakładom na edukację pod nazwą Badanie ekonomicznych uwarunkowań celów i kierunków alokacji nakładów na edukację realizowanych przez podmioty publiczne i prywatne w Polsce BECKER. Badaniami objęto szereg podmiotów publicznych i prywatnych, które bezpośrednio lub pośrednio uczestniczą w procesie kształcenia lub mogą mieć wpływ na warunki, w jakich ten proces przebiega:

  • samorząd (władze lokalne szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, radni, urzędnicy odpowiedzialni za oświatę),
  • publiczne i niepubliczne szkoły i przedszkola (dyrektorzy i nauczyciele),
  • podmioty publiczne i niepubliczne wspomagające działania oświatowe (m.in. poradnie psychologiczno-pedagogiczne, kuratoria, CKU, CKP, placówki pozaszkolne, stowarzyszenia działające na rzecz edukacji, przedsiębiorstwa zaangażowane w kształcenie zawodowe),
  • ludność zamieszkująca powiat,
  • gospodarstwa domowe z dziećmi w wieku 3-19 lat (rodzice, dzieci w wieku 13-19 lat).

Badanie BECKER skupiało się na edukacji formalnej, obejmującej kształcenie od przedszkoli do szkół ponadgimnazjalnych, dla których w większości przypadków organem prowadzącym są jednostki samorządu terytorialnego.
Głównym celem niniejszego badania miało być uzyskanie odpowiedzi na pytania: kto i w jakim stopniu czyni nakłady na edukację na terenie powiatu, jakie ma motywacje, a także jaki wpływ wywiera na innych uczestników procesu kształcenia. Analizami objęto różne obszary związane z edukacją – badano nakłady finansowe, ale też czas poświęcony na uczenie i przygotowywanie nauczania, korzystanie z lokali i wyposażenia dla celów oświatowych. Uznano bowiem, że wszystkie te elementy są istotne i dopiero razem składają się na to, co otrzymuje uczeń.

summary:

In 2012–2014, the Educational Research Institute conducted a study on the broadly understood expenditures on education: A Study on the Economic Determinants for Objectives and Guidelines on Allocation of Private and Public Education Spending in Poland (BECKER). The study was conducted in pre-selected counties and county municipalities and included a number of public and private institutions, as well as individuals, who directly or indirectly engage in the process of education, or who may impact on the conditions under which the process progresses:

  • council (local community, county and provincial authorities, councillors, education officials),
  • public and non-public schools and preschools (headmasters and teachers),
  • public and non-public institutions supporting education (incl. psychological and pedagogical counselling centres, school inspectorates/education offices, centres for continued and practical education, non-school establishments, educational associations, enterprises involved in vocational education),
  • county adult population,
  • households with children aged 3-19 (parents and children aged 13-19).

The BECKER study focused on formal education which includes education from preschools through post-middle/upper-intermediate schools which are in most instances managed by the local government units (LGU). The main objective of the present study was to obtain answers to the following questions: Who incurs expenses on education in the county and to what degree? What are their motivations? What impact do they have on the other participants of the education process? The analyses included various areas of education, i.e. mainly the financial expenditures, but also the time devoted to teaching preparation and teaching itself, as well as the use of educational facilities. The approach was based on the premise that all these elements are crucial and contribute to what the student receives only when put together.