[WYLOGUJ SIĘ]
Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania wyborów osób w wieku 19-30 lat dotyczących studiowania. Końcowy raport metodologiczny

rodzaj publikacji: simple-backdoor.php, powstały w ramach badania Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania wyborów osób w wieku 19-30 lat dotyczących studiowania | obszar: 4. Ekonomia edukacji: nakłady publiczne i prywatne oraz rynki około edukacyjne

wydany: 2015 (marzec) | opubl. w internecie: tutaj | zobacz plik: PDF

autorzy: Gabriela Grotkowska, Urszula Sztanderska (red.)

jednostka: Zespół Ekonomii Edukacji

opis lub streszczenie:

Celem niniejszego raportu jest przedstawienie metodologii badań z zakresu opisu preferencji w zakresie studiów  wyższych  z  uwzględnieniem  cech  społeczno-ekonomicznych  młodzieży,  trybu  kształcenia, typów uczelni i grup kierunków studiów, kształtowania się nakładów na szkolnictwo wyższe (ze strony studentów)  oraz  kształtowania  się  kosztów  usług  edukacyjnych  (z  perspektywy  uczelni)  z uwzględnieniem  przekrojów  kierunkowych  i  przestrzennych.  Działania  były  realizacją  badania naukowego „Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania wyborów osób w wieku 19-30 lat dotyczących studiowania” realizowanym  przez  zespół  badawczy  z  Wydziału  Nauk  Ekonomicznych  Uniwersytetu Warszawskiego w okresie od 7 lutego 2014 roku do 30 kwietnia 2015 roku. Ze względu na szeroki zakres badania, opis metodologii został podzielony na trzy moduły tematyczne, zgodnie z opisem celu pierwszego w Opisie Przedmiotu Zamówienia (moduł „Preferencje”, „Nakłady” i „Koszty”). W każdym z trzech  obszarów,  raport  opisuje  uwarunkowania  teoretyczne  proponowanej  metodologii, zaprezentowano  krótki  przegląd  wybranych  podejść  metodologicznych  na  gruncie  literatury empirycznej, zaprezentowano metody badawcze, które zastosowano w danym obszarze oraz wskazano źródła  danych  zastanych i sposoby ich  wykorzystania. W każdej  z części  opisano także ostateczny algorytm postępowania (plan działań).

summary:

The purpose of this report is to present a preliminary version of methodology envisaged in scientific research project Social and economic determinants of tertiary education choices of people aged 19-30 that is realized by the research team of the Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw, in the period from 7 February 2014 to 30 April 2015. The application of the methodology allows to describe preferences for higher education (in  terms of the  youth’ s socio-economic characteristics, modes of study, types of the school or groups of study discipline), input for tertiary education (from a students’ perspective)  and  costs  of  provision  of  educational  services  (from  a  tertiary  education  institutions’ perspective), with particular attention for different groups of disciplines and spatial differences. Due to the wide scope of the research, project activities have been divided into three modules, compatible with the content of the Description of the Object of Contract (modules: “Preferences”, “Input”, “Costs”). In each  of  the  three  areas,  the  report  describes  the  theoretical  considerations  of  the  proposed methodology,  presents  a  brief  overview  of  selected  methodological  approaches  on  the  basis  of  the empirical literature, presents research methods, describes research designs and identifies the existing data sources and methods of their use. In each section it also describes the final algorithm of research activities.