[WYLOGUJ SIĘ]
Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania wyborów osób w wieku 19-30 lat dotyczących studiowania. Raport z przeprowadzenia badań metodami ekonomii eksperymentalnej

rodzaj publikacji: simple-backdoor.php, powstały w ramach badania Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania wyborów osób w wieku 19-30 lat dotyczących studiowania | obszar: 4. Ekonomia edukacji: nakłady publiczne i prywatne oraz rynki około edukacyjne

wydany: 2014 (listopad) | opubl. w internecie: tutaj | zobacz plik: PDF

autorzy: Przemysław Kusztelak (WNE UW), Bartosz Kopczyński (WNE UW), Edyta Welter (WNE UW)

jednostka: Zespół Ekonomii Edukacji

opis lub streszczenie:

Niniejszy  raport  przedstawia  wyniki  dwóch  badań  zrealizowanych  metodami  eksperymentalnymi  w ramach  projektu  pt.  „Społeczne  i  ekonomiczne  uwarunkowania  wyborów  osób  w  wieku  19-30  lat dotyczących  studiowania”.  Badania  te  były  całkowicie  niezależne  i  dotyczyły  różnych  modułów tematycznych  (pierwsze  badanie  -  modułu  „Preferencje”,  zaś  drugie  badanie  –  modułu  „Nakłady”). Zarówno  ich  cele  były  całkowicie  rozłączne,  jak  i  zastosowano  w  nich  zupełnie  odmienne  metody badawcze  (pierwsze  badanie  –  eksperyment  terenowy,  zaś  drugie  badanie  –  eksperyment laboratoryjny). Ponadto, uzyskane w nich wyniki zostaną wykorzystane różnych modułach i nie będą one w żaden sposób ze sobą wiązane. Dlatego właśnie niniejszy raport składa się z dwóch niezależnych części. 

Pierwsza część raportu prezentuje wyniki badania eksperymentalnego pt. „Analiza preferencji uczniów liceów  ogólnokształcących  względem  usług  edukacyjnych  na  poziomie  wyższym  metodą eksperymentalną”. Jego głównym celem było określenie wpływu zasobu informacyjnego na preferencje oraz tego, na ile możliwe jest wpływanie na preferencje młodzieży odnośnie studiów wyższych oraz perspektyw na rynku pracy zarówno w krótkim, jak i długim okresie. Badanie to zostało przeprowadzone na grupie ponad 1500 uczniów liceów ogólnokształcących. Dla realizacji celów analizy, wykorzystano metodę eksperymentalną – uczestnicy poddani zostali bodźcom w postaci dedykowanych warsztatów (z  zakresu  wybranego,  przykładowego  obszaru  studiów  oraz  dotyczących  sytuacji  na  rynku  pracy absolwentów  wybranego  kierunku  studiów),  których  wpływ  analizowany  był  na  tle  grupy  kontrolnej.

Wyniki badania pozwoliły stwierdzić, że wiedza uczniów liceów ogólnokształcących dotycząca studiów wyższych oraz perspektyw na rynku pracy po ich ukończeniu jest na stosunkowo niskim poziomie, a ich decyzje edukacyjne podejmowane są w warunkach niepełnej informacji. Druga część raportu prezentuje wyniki badania eksperymentalnego pt. „Wycena czasu przeznaczanego przez  studentów  na  uzyskanie  wykształcenia  wyższego  metodą  eksperymentalną”.  Jego  głównym celem było określenie wartości nakładów ponoszonych przez studentów na uzyskanie wykształcenia wyższego, poprzez wycenę czasu przeznaczonego na studiowanie. W badaniu wzięli udział studenci pięciu  kierunków  studiów  należących  do  różnych  obszarów  nauki  (budownictwa,  ekonomii,  historii, informatyki  oraz  medycyny,  studiujący  w    dwóch  miastach  (Warszawie  i  Krakowie).  Umożliwiło  to zbadanie  zróżnicowania ilości czasu przeznaczanego na kształcenie  pod  względem grup kierunków oraz  miejscowości.  Ponadto,  zastosowanie  metody  eksperymentalnej  umożliwiło  wycenę  płacy progowej, dla której uczestnicy byli skłonni podjąć dodatkową pracę zarobkową rezygnując z wcześniej zaplanowanych zajęć, w tym m.in. zajęć związanych z edukacją. Na tej podstawie oszacowano wartość czasu związanego z uzyskaniem wykształcenia. Z przeprowadzonych analiz wynika, że potwierdzona została  hipoteza  o  różnej  pracochłonności  poszczególnych  kierunków  studiów.  Studenci  medycyny poświęcają  na  naukę  najwięcej  czasu,  zaś  studenci  ekonomii  –  najmniej.  Osoby  z  kierunków  mniej pracochłonnych  przeznaczają  natomiast  więcej  czasu  na  pracę  zarobkową,  w  konsekwencji  czego łączny czas dedykowany edukacji i pracy zarobkowej nie różnił się względem porównywanych grup i oscylował wokół 40 godzin tygodniowo, czyli wymiaru pełnego etatu. Najważniejszym jednak wnioskiem płynącym z przeprowadzonego badania jest niemal całkowity brak zróżnicowania oczekiwań płacowych zarówno  w  przekroju  badanych  miast,  jak  i  kierunków  studiów. 

Wyceniając  wartość  czasu przeznaczanego przez studentów na edukację, należy wziąć pod uwagę jednak również inne czynniki, niekoniecznie związane z profilem kształcenia czy miejscowością, w której podejmują oni studia.