[WYLOGUJ SIĘ]




Efekty nauczania języka angielskiego na III etapie edukacyjnym

rodzaj publikacji: simple-backdoor.php, powstały w ramach badania Badanie uczenia się i nauczania języków obcych w gimnazjum | obszar: 1. Podstawy programowe i rozwój dydaktyk przedmiotowych

wydany: 2015 (listopad) | opubl. w internecie: tutaj | zobacz plik: PDF

autorzy: Agata Gajewska-Dyszkiewicz , dr Mariusz Marczak, Katarzyna Paczuska, dr Joanna Pitura, Katarzyna Kutyłowska

jednostka: Zespół Dydaktyk Szczegółowych - Pracownia Języków Obcych (ZDS/PJO)

opis lub streszczenie:

W latach 2012–2014 Pracownia Języków Obcych Instytutu Badań Edukacyjnych przeprowadziła dwa projekty badawcze dotyczące nauczania języka angielskiego w gimnazjum: Badanie uczenia się i nauczania języków obcych (BUNJO) oraz Badanie umiejętności mówienia (BUM). Celem obu badań było poszerzenie wiedzy o kontekście i efektach nauczania języka angielskiego na ostatnim obowiązkowym etapie edukacyjnym. Stanowią one jedyne obok egzaminów zewnętrznych źródło reprezentatywnych danych dotyczących osiągnięć uczniów w zakresie języka angielskiego po wprowadzeniu zreformowanej podstawy programowej w 2009 roku.

Badanie uczenia się i nauczania języków obcych w gimnazjum to badanie podłużne, obejmujące trzy lata nauki w gimnazjum. Uczestniczyło w nim około 4700 uczniów, 380 nauczycieli i 120 dyrektorów szkół. Poza pomiarem językowym w zakresie rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych oraz tworzenia wypowiedzi pisemnych zbierano także szereg informacji kontekstowych dotyczących szkolnych i pozaszkolnych uwarunkowań kompetencji językowych uczniów. Badanie umiejętności mówienia uzupełnia pozyskane informacje o dane dotyczące poziomu biegłości w zakresie komunikacji ustnej gimnazjalistów. Zostało ono zrealizowane na celowej próbie niemal 600 uczniów.