WOLNE MIEJSCE NA SZKOLENIE TRJ 2.04.2022 r.

Zwolniło się 1 miejsce na szkolenie ze stosowania testu TRJ w dn. 2.04, zainteresowanych zapraszamy do kontaktu: szkolenia@ibe.edu.pl.

Czytaj więcej

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLEŃ

Szanowni Państwo, w sprawie szkoleń Pracowni testów prosimy o kontakt drogą mailową: szkolenia@ibe.edu.pl. 

Jest to najszybsza i skuteczna forma komunikacji z nami. Z powodu pandemii i remontu budynku pracujemy głównie zdalnie.

Z pozdrowieniami

Zespół PT IBE

Czytaj więcej

BRAK MIEJSC na szkolenie TRJ w dn. 19.06.2021 r.

Szanowni Państwo, mamy awarię systemu, która pozwala w niektórych przeglądarkach zapisać sie na szkolenie TRJ w dn. 19.06 (z linku wysłanego mailem). Ale od 10.05 od godz. 16.00 nie ma już miejsc na to szkolenie. Za utrudnienia przepraszamy. Naprawimy awarię najszybciej jak to będzie możliwe.

Czytaj więcej

Zapisy na dwudniowe szkolenie ze stosowania Testu Rozwoju Językowego i Baterii Testów Fonologicznych BTF IBE, planowane w dn. 21-22 listopada 2019 r. w LEGNICY

Zapraszamy na dwudniowe szkolenie ze stosowania Testu Rozwoju Językowego i Baterii Testów Fonologicznych BTF IBE, które planowane jest w dn. 21-22 listopada 2019 r. w Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w LEGNICY (ul. Chrobrego 13).

Zapisy i informacje:

http://ibe.edu.pl/pracowniatestow/index.php?d=szkolenia&id=83

Czytaj więcej

zobacz wszystkieWarunki zapisów

Zapisy na konkretne szkolenie rozpoczynają się z chwilą ogłoszenia jego terminu na stronie internetowej Pracowni Testów, a kończą się po wyczerpaniu miejsc lub na tydzień przed terminem danego szkolenia.

Na szkolenie zakwalifikują się osoby, które:

  • zgłoszą chęć uczestnictwa wypełniając formularz zgłoszeniowy zamieszczony przy opisie szkolenia
  • wniosą opłatę za szkolenie na konto Instytutu Badań Edukacyjnych, numer konta:
13 1500 1012 1210 1018 0828 0000

Instytut Badań Edukacyjnych, 01-180 Warszawa, ul. Górczewska 8

z dopiskiem zawierającym: tytuł i datę szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika szkolenia

w terminie podanym indywidualnie dla każdego szkolenia w mailu informacyjnym, który jest wysyłany po zapisaniu się na dane szkolenie.

  • przyślą (pocztą e-mailową na adres szkolenia@ibe.edu.pl, pocztą tradycyjną bądź faksem) potwierdzenie wpłaty koniecznie z dopiskiem zawierającym: imię i nazwisko, tytuł i datę szkolenia, oraz okażą się dyplomem:
    • ukończenia magisterskich studiów wyższych – dotyczy szkoleń z zakresu rozwoju kompetencji psychologicznych i pedagogicznych dla specjalistów,
    • ukończenia magisterskich studiów psychologicznych, pedagogicznych lub logopedycznych - dotyczy jedynie szkoleń z zakresu diagnozy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.

Planowane szkolenie odbędzie się, jeśli zgłosi się na nie (i dokona wpłaty w terminie) określona minimalna liczba uczestników (zazwyczaj 10 osób).

O tym, czy szkolenie odbędzie się zostaną Państwo poinformowani drogą e-mailową lub ew. telefonicznie (najwcześniej 5 dni przed terminem szkolenia).

Jeżeli szkolenie zostanie odwołane, Pracownia zwraca całość kwoty wpłaconej przez uczestnika na konto podane przez niego w formularzu zgłoszeniowym.

Osobom, które zgłosiły się na szkolenie, dokonały wpłaty należności i nie wzięły udziału w szkoleniu, Instytut zwraca 50% wpłaconej kwoty.

Zainteresowanym - zarówno osobom prywatnym, firmom jak i instytucjom wystawiamy fakturę. Prosimy na formularzu zgłoszeniowym wypełnić DANE PŁATNIKA (DO FAKTURY).

Kontakt:

e-mail: szkolenia@ibe.edu.pl

adres: Instytut Badań Edukacyjnych

ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa

tel. 22 2417200

 

Informacje dodatkowe

 

Pracownia Testów IBE nie dysponuje bazą noclegową w Warszawie i nie pokrywa kosztów noclegu.

W trakcie szkolenia, około godz. 13.00 przewidywana jest jednogodzinna przerwa obiadowa. Pracownia nie zapewnia posiłków (za wyjątkiem przerw kawowych) i nie pokrywa ich kosztów.

Szkolenia odbywają się w Instytucie Badań Edukacyjnych przy ul. Górczewskiej 8 w Warszawie.

Uczestnicy szkoleń prowadzonych przez Pracownię Testów Instytutu Badań Edukacyjnych otrzymują rejestrowane certyfikaty ukończenia szkolenia.

W czasie pandemii obowiązuje specjalny regulamin uczestnictwa w szkoleniach: zobacz PDF zawierający Regulamin uczestnictwa w stacjonarnych wydarzeniach, seminariach lub konferencjach organizowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych w okresie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

 

Administratorem danych osobowych jest Instytut Badań Edukacyjnych, dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją usługi szkolenia. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Klauzuli informacyjnej (zobacz w PDF):

 

KLAUZULA INFORMACYJNA­ dla uczestników szkoleń specjalistycznych

organizowanych przez Pracownię Testów IBE

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

 

Administratorem danych osobowych jest Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 8, 01-180 Warszawa, z którym można się skontaktować telefonicznie pod nr (22) 24 17 101, poprzez adres poczty elektronicznej ibe@ibe.edu.pl lub przekazując korespondencję na ww. adres.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@ibe.edu.pl lub przekazując korespondencję na ww. adres siedziby Administratora.

Cel i podstawa przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a)       realizacji usługi szkolenia – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

b)       bieżącej komunikacji w związku z organizowanym szkoleniem, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, przesłania ankiety satysfakcji - podstawą prawną przewarzania jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO - nasz uzasadniony interes;

c)       wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z otrzymaniem płatności, wystawieniem faktury - zgodnie z przepisami prawa rachunkowego, podatkowego oraz w celu realizacji obowiązków archiwizacyjnych – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 ust. c) RODO - obowiązek prawny;

d)       weryfikacji uprawnienia do udziału w szkoleniu – dotyczy, jeżeli z uwagi na charakter szkolenia i rodzaj stosowanych narzędzi, uczestnikami mogą być wyłącznie osoby posiadające stosowne kwalifikacje (np. psycholodzy, pedagodzy, logopedzi) - zgodnie z ustaloną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne kategoryzacją dostępności narzędzi diagnostycznych. Podstawą prawną przetwarzania tej kategorii danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) – obowiązek prawny wynikający z Ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (art. 33 ust. 1 pkt 3 i art. 33 ust. 2 pkt. 6);

e)       w przypadku wyrażenia zgody Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać także w celu wysyłki informacji marketingowych drogą elektroniczną – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a).

Odbiorcy danych osobowych

Dane będą udostępnianie podmiotom świadczącym usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcom usług poczty elektronicznej, usługi dystrybucji newslettera, usług związanych obsługą szkolenia, operatorowi płatności. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom lub organom, którym Administrator jest zobowiązany lub uprawniony udostępnić dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do organizacji szkolenia i weryfikacji uprawnień, przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz okres dochodzenia lub obrony przed roszczeniami a następnie zostaną zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi w IBE instrukcją kancelaryjną i JRWA.

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody, dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania zgody.

Mają Państwo poniższe prawa:

a)       prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych „prawo do bycia zapomnianym”, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych - na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO;

b)       w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, informujemy o prawie do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby fizycznej, której dane dotyczą;

c)       w zakresie danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, przysługuje prawo do jej wycofania w dowolnym momencie bez podania przyczyny, przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;

d)       w sytuacji uznania, że przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapisu i uczestnictwa w szkoleniu.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Dane mogę być przekazywane do państw trzecich z uwagi na korzystane przez Administratora z usługi Google Workspace (dawniej G Suite) w związku z ich przechowywaniem w centrach danych Google zlokalizowanych również poza terytorium EOG. Przekazywanie danych w tym zakresie odbywać się będzie w oparciu o tzw. standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską (art. 45 ust. 1 RODO).

------------------------------------------------------

Pracownia Testów. Instytut Badań Edukacyjnych | ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa | tel.: 22 241 71 00 | e-mail do Pracowni Testów: szkolenia@ibe.edu.pl