[WYLOGUJ SIĘ]
Włączający system edukacji i rynku pracy – rekomendacje dla polityki publicznej

rodzaj publikacji: raport z badań, powstały w ramach badania Włączający system edukacji i rynku pracy - rekomendacje dla polityki publicznej | obszar: 5. Edukacja a rynek pracy

wydany: 2015 (marzec) | opubl. w internecie: tutaj | zobacz plik: PDF

autorzy: Edyta Makowska-Belta, Dominika Milczarek, Agnieszka Morysińska, Marzena Sochańska-Kawiecka, Dorota Anna Zielińska

jednostka: Zespół Edukacji i Rynku Pracy

opis lub streszczenie:

Głównym celem badania „Włączający system edukacji i rynku pracy – rekomendacje dla polityki publicznej” jest wypracowanie rekomendacji dla instytucji publicznych dotyczących włączania osób z niepełnosprawnością (OzN) do głównego nurtu edukacji i rynku pracy. Badanie ma charakter wieloetapowy. Niniejsze streszczenie obejmuje podsumowanie wyników I, II, III i IV fazy badania oraz konsultacji społecznych.

W ramach I fazy badania przeprowadzono indywidualne wywiady pogłębione (IDI – ang. Individual In-Depth Interview) z ekspertami specjalizującymi się w tematyce niepełnosprawności, wywiady miały na celu wstępną analizę sytuacji osób z niepełnosprawnością oraz określenie obszarów problemowych związanych z włączaniem OzN.

II faza badania obejmowała realizację właściwego badania jakościowego wśród różnych grup interesariuszy za pomocą następujących technik badawczych: zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI – ang. Focus Group Interview) oraz indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI). Wywiady realizowano w okresie kwiecień–czerwiec 2014 r. Łącznie w ramach badania zrealizowano 38 wywiadów FGI i 61 wywiadów IDI. Głównym celem dyskusji grupowych i wywiadów indywidualnych było zarówno poznanie różnego rodzaju barier związanych z życiem codziennym osób z niepełnosprawnością, jak i sposobów usuwania owych przeszkód, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji OzN w aspekcie edukacji i rynku pracy.

III fazę badania stanowiły 4 panele eksperckie przeprowadzone w gronie ekspertów i przedstawicieli instytucji szczebla centralnego oraz zajmujących się kwestiami prawodawstwa w obszarze badania. Celem było wypracowanie rekomendacji dla włączającego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością w ramach edukacji i rynku pracy wraz ze wskazaniem procedur postępowania i oszacowaniem potencjalnych kosztów wdrażania.