[WYLOGUJ SIĘ]
Czytelnictwo dzieci i młodzieży

rodzaj publikacji: raport z badań, powstały w ramach badania Badanie czytelnictwa dzieci i młodzieży | obszar: 1. Podstawy programowe i rozwój dydaktyk przedmiotowych

wydany: 2014 | opubl. w internecie: tutaj | zobacz plik: PDF | do raportu dołączono: aneks 1

Do raportu stworzono broszurę - zobacz plik: PDF | zobacz stronę: tutaj

autorzy: Zofia Zasacka

jednostka: Zespół Dydaktyk Szczegółowych

opis lub streszczenie:

Raport prezentuje wyniki badania „Czytelnictwo dzieci i młodzieży”. W kolejnych rozdziałach raportu przedstawione zostały m.in. najważniejsze informacje o badaniu, zawierające dane o zastosowanej metodologii, sposobie doboru próby, etc., opis wyników badania, analizę wyników ilościowej części badania, w której uczniowie relacjonowali, jak często podejmują różne zajęcia w czasie wolnym ze szczególnym uwzględnieniem czytania książek, cechy społeczno-demograficzne uczniów różnicujące ich aktywność czytelniczą w ramach obowiązku szkolnego i w czasie wolnym, prezentację listę tytułów wybieranych przez uczniów spontanicznie, poza obowiązkami szkolnymi, praktyki czytelnicze w ramach obowiązku szkolnego, uczniowskie oceny obecności literatury pięknej na lekcjach języka polskiego i stosowanych metod dydaktycznych, uczniowskie postrzeganie udanej lekcji, listę wymarzonych lektur szkolnych dwunastolatków i piętnastolatków, zróżnicowanie strategii czytania lektur szkolnych, charakterystyki uczniów, którzy czytali lektury w całości, we fragmentach, czy też poznawali je za pośrednictwem streszczeń.

Raport zamykają wnioski końcowe oraz rekomendacje dla dydaktyki polonistycznej.