[WYLOGUJ SIĘ]
Uwarunkowania decyzji edukacyjnych. Wyniki pierwszej rundy badania panelowego gospodarstw domowych

rodzaj publikacji: raport z badań, powstały w ramach badania Uwarunkowania decyzji edukacyjnych – badanie panelowe gospodarstw domowych | obszar: 5. Edukacja a rynek pracy

wydany: 2014 | opubl. w internecie: tutaj | zobacz plik: PDF | do raportu dołączono: aneks 1

autorzy: mgr Zuzanna Brzozowska, dr Jolanta Perek – Białas, Beata Koń, dr Anna Ruzik-Sierdzińska, prof. dr hab. Irena Elżbieta Kotowska, dr Katarzyna Saczuk, prof. SGH dr hab. Tomasz Kuszewski, prof. dr hab. Tomasz Szapiro, dr Iga Magda, dr Przemysław Szufel, dr Barbara Minkiewicz, dr Jan Zwierzchowski, prof. dr hab. Tomasz Panek

jednostka: Zespół Edukacji i Rynku Pracy

opis lub streszczenie:

W raporcie przedstawiono pierwsze wyniki badania Uwarunkowania decyzji edukacyjnych.Zostały one opracowane na podstawie I rundy badania panelowego, któregocelem jest zgromadzenie informacji dotyczących uwarunkowań budowania kapitałuludzkiego polskiego społeczeństwa w kontekście procesów zachodzących na poziomiegospodarstwa domowego.Prezentowane analizy obejmują zagadnienia dotyczące kształtowania się ścieżek edukacyjnychczłonków gospodarstwa domowego i ich typologii, a także uwarunkowańwewnętrznych i zewnętrznych ich przebiegu. Rozważono czynniki stymulujące i ograniczająceaktywność edukacyjną w przebiegu życia. Odrębnie podjęto temat wpływuzachowań dotyczących rodziny na wybory edukacyjne w podejściu prospektywnym.Ponadto ocenie poddano współzależności między przebiegiem edukacji i aktywnościązawodową. Główna uwaga została skupiona na powiązaniu typu ścieżki edukacyjnejz przebiegiem pracy zawodowej. Analizie poddano również zróżnicowanie ryzyka wykluczeniaz edukacji oraz wewnątrz- i międzypokoleniowe zależności kształtowaniasię kapitału ludzkiego w gospodarstwach domowych. Raport zamykają symulacyjneanalizy skutków zmian polityki finansowania w systemie kształcenia dla decyzji edukacyjnychgospodarstw domowych.

summary:

This report presents primary results from the first wave of the Determinants of EducationalDecisions Household Panel Survey. The aim of the survey is to gather informationon the determinants of human capital formation in Poland, in the context of processestaking place at the household level.The presented analysis describes issues concerning the formation of household members’educational paths, path typology as well as their internal and external determinants.Stimulating and restraining factors of educational activity over individuals’ lifetimeare considered. The influence on educational decisions in the prospective approach, offamily related behaviors was studied separately. Interdependencies of educational andprofessional careers were carefully analyzed, with the focus on links between the typeof educational path and the course of a professional career. The analysis includes thevariation in the risk of education exclusion, as well as intra- and intergenerational conditionsof the human capital formation within households. Finally the report ends withsimulation results of the impact of policy changes in financing of the higher educationsystem, on households educational decisions.