[WYLOGUJ SIĘ]
Monitorowanie losów absolwentów uczelni wyższych z wykorzystaniem danych administracyjnych zakładu ubezpieczeń społecznych

rodzaj publikacji: , powstały w ramach badania Monitorowanie losów absolwentów uczelni wyższych | obszar: 5. Edukacja a rynek pracy

wydany: 2014 (styczeń) | opubl. w internecie: tutaj | zobacz plik: PDF

autorzy: Marek Bożykowski, Marcin Dwórznik, dr Ewa Giermanowska, Albert Izdebski, dr Mikołaj Jasiński, dr Joanna Konieczna-Sałamatin, dr Marek Styczeń, Tomasz Zając

jednostka: IBE

opis lub streszczenie:

Raport jest podsumowaniem prac w projekcie Monitorowanie losów absolwentów uczelni wyższychz wykorzystaniem danych administracyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W opracowaniuprzedstawione zostały najważniejsze wyniki charakteryzujące losy edukacyjne i zawodowe studentówi absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego. Wyniki uzyskane zostały przy użyciu zróżnicowanychmetod: ilościowych i jakościowych badań opinii oraz badań statystycznych opartych na rejestrach administracyjnych.Badanie wykazało m.in., że absolwenci UW w większości nie mają problemów z uzyskaniemstabilnego zatrudnienia oraz że ścieżki edukacyjno-zawodowe studentów i absolwentów UWróżnią się w zależności od dyscypliny studiów. Równie istotnym elementem projektu było opracowanieuniwersalnej metodologii badania losów absolwentów szkół wyższych. Raport zawiera rekomendacjemetodologiczne, które mają umożliwić wdrożenie analogicznego programu badawczego na innychuczelniach.