[WYLOGUJ SIĘ]
Mobilność społeczna i przestrzenna w kontekście wyborów edukacyjnych

rodzaj publikacji: raport z badań, powstały w ramach badania Mobilność społeczna i przestrzenna w kontekście jakości edukacji | obszar: 3. Socjologiczno-prawne aspekty polityki edukacyjnej

wydany: 2014 (wrzesień) | opubl. w internecie: tutaj | zobacz plik: PDF

autorzy: dr hab. Mikołaj Herbst, Aneta Sobotka

jednostka: Zespół Analiz Sredniookresowych

opis lub streszczenie:

Raport przedstawia wyniki badania "Mobilność społeczna i przestrzenna w kontekście jakości edukacji", którego celem była analiza karier edukacyjnych i zawodowych młodych Polaków w kontekście mobilności przestrzennej, społecznej oraz jakości kształcenia. Zwiększona mobilność oraz zmiany struktury kierunkowej w edukacji są zjawiskami silnie występującymi w okresie transformacji, który w Polsce wiązał się ponadto z „boomem” edukacyjnym. Zwiększony dostęp do edukacji na poziomie wyższym jest zjawiskiem pozytywnym, jednak obecnie dostrzega się także nowe wyzwania związane z upowszechnieniem kształcenia ogólnego. Należą do nich: obniżenie ekonomicznej wartości edukacji, nieefektywność (nietrafność) struktury kształcenia z punktu widzenia rynku pracy, pogłębianie się różnic w potencjale rozwojowym regionów na skutek migracji kapitału ludzkiego. Raport próbuje ocenić skalę i uwarunkowania mobilności przestrzennej w okresie podejmowania wyborów edukacyjnych i wchodzenia na rynek pracy, ocenić skalę mobilności społecznej i jej powiązania z edukacją, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia dostępu do edukacji dobrej jakości oraz nakreślić typowe scenariusze karier szkolnych i zawodowych dla wybranych grup respondentów różniących się pochodzeniem społecznym.

Raport ma także wymiar praktyczny i ma stanowić wsparcie dla polityki publicznej w dziedzinie edukacji oraz rozwoju regionalnego. Autorzy próbują dać odpowiedź m.in. na następujące pytania: Jaki wpływ na karierę edukacyjną i zawodową mają wybrane cechy rodziny i środowiska społecznego respondenta? Jak zmiany organizacji systemu szkolnego oraz wprowadzenie egzaminów zewnętrznych wpłynęły na decyzje respondentów o kształceniu na poziomie wyższym, wybór szkoły wyższej, wybór kierunku kształcenia? W jaki sposób wybory i osiągnięcia ucznia na wczesnych etapach kariery szkolnej determinują jego dalszą karierę edukacyjną i zawodową? Jakie są najbardziej powszechne typy zachowań migracyjnych związanych z edukacją i podjęciem pracy po jej zakończeniu? Na ile spójne są wybory specjalizacyjne respondentów na poszczególnych etapach kariery szkolnej i w życiu zawodowym? Na ile szkoła umożliwia awans społeczny osobom z niskim rodzinnym statusem społeczno-ekonomicznym? Jakie cechy respondentów i ich karier szkolnych sprzyjają wyborowi różnych trybów studiowania i typów uczelni (np. studia zaoczne, uczelnie niepubliczne)?