[WYLOGUJ SIĘ]
Portret generacji 50+ w Polsce i w Europie Wyniki badania zdrowia, starzenia się i przechodzenia na emeryturę w Europie (SHARE)

rodzaj publikacji: raport z badań, powstały w ramach badania Badanie realizowane w ramach projektu SHARE | obszar: 5. Edukacja a rynek pracy

wydany: 2014 | opubl. w internecie: tutaj | zobacz plik: PDF

autorzy: dr Anita Abramowska-Kmon, dr med. Małgorzata Bała, dr Agnieszka Chłoń-Domińczak, Dorota Holzer-Żelażewska, dr Małgorzata Kalbarczyk-Stęclik, prof. dr hab. Irena E. Kotowska, Anna Maliszewka, Magdalena Michałejko, dr Michał Myck, Mateusz Najsztub, dr Anna Nicińska, Monika Oczkowska, Wojciech Paczyński, Marta Palczyńska, dr Maja Rynko, dr med. Roman Topór-Mądry

jednostka: Zespół Edukacji i Rynku Pracy

opis lub streszczenie:

Starzenie się ludności w wyniku długookresowych trendów spadku płodności i umieralności jest procesem globalnym, który nabiera szczególnej dynamiki w XXI wieku. Jednak Europa wyróżnia się ze względu na zaawansowanie procesu przemian struktur wieku. Spadek dzietności do poziomu, który nie gwarantuje zastępowalności pokoleń, prowadzi w konsekwencji do zmniejszania się udziału dzieci i młodzieży w populacji. Z drugiej strony stale rosnąca długość trwania życia, skutkuje zwiększaniem udziału osób starszych w populacji.

Aby zrozumieć wyzwania związane ze starzeniem się ludności, należy spojrzeć całościowo na populację 50+. Konieczne jest zatem uwzględnienie z jednej strony stanu zdrowia tych osób, ich kapitału ludzkiego i umiejętności kognitywnych, więzi społecznych, a z drugiej – przyjmując także perspektywę ekonomiczną – ich aktywności zawodowej oraz dezaktywizacji. Ważnym wymiarem tego ujęcia są również relacje międzypokoleniowe – populacja 50+ to rodzice, dziadkowie, ale także często synowie i córki. Ich pozycja w strukturze międzypokoleniowej ma wpływ na ich decyzje i zachowania społeczne oraz te związane z aktywnością zawodową.

Potrzeba takiego spojrzenia prowadziła do uruchomienia projektu SHARE (Survey on Health, Ageing and Retirement in Europe). Badanie Zdrowia, Starzenia się i Przechodzenia na Emeryturę w Europie, przygotowane przez interdyscyplinarny zespół ekonomistów, socjologów, lekarzy i psychologów.

Raport "Portret generacji 50+ w Polsce i w Europie. Wyniki badania zdrowia, starzenia się i przechodzenia na emeryturę w Europie (SHARE)", który prezentujemy zawiera analizy poświęcone Polakom w wieku 50 i więcej lat (respondentów badania), ale na tle ich rówieśników z innych krajów europejskich, biorących udział w badaniu. Szczególną uwagę w porównaniach skupiono na tych krajach, do których często aspirujemy ze względu na pozycję społeczną i ekonomiczną rozpatrywanej grupy ludności (w tym Niemcy, Szwecja i Francja), albo takich, które pod wieloma względami są do Polski podobne, np. ze względu na zmiany ustrojowe, ale także reprezentowane postawy czy wartości (w tym Czechy i Hiszpania).