[WYLOGUJ SIĘ]




Diagnoza potrzeb nauczycieli przyrody w szkole podstawowej w zakresie wsparcia w prowadzeniu lekcji metodą badawczą

rodzaj publikacji: raport z badań, powstały w ramach badania Inne

wydany: 2014 (styczeń) | opubl. w internecie: tutaj | zobacz plik: PDF

autorzy: Wojciech Grajkowski, Zespół realizujący badanie: Kierownik badania: Wojciech Grajkowski Tworzenie kwestionariusza: Krzysztof Bulkowski, Wojciech Grajkowski, Joanna Lilpop, Barbara Ostrowska, Urszula Poziomek, Martyna Studzińska oraz Helena Jędrzejczak (Centrum Nauki „Kopernik”)

jednostka: Zespół Dydaktyk Szczegółowych - Pracownia Przedmiotów Przyrodniczych (ZDS/PPP)

opis lub streszczenie:

Celem badania było określenie, jakiego rodzaju przeszkody utrudniają nauczycielom wprowadzanie na lekcjach przyrody elementów metody badawczej oraz co pomogłoby te przeszkody przezwyciężyć. Przeprowadzono badanie ilościowe w formie ankiety internetowej, w którym wzięło udział 376 nauczycieli przyrody pracujących w 300 placówkach stanowiących ogólnopolską, reprezentatywną próbę losową szkół podstawowych. Umieszczone w kwestionariuszu pytania dotyczyły stosowanych przez respondentów metod nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem metody badawczej. Starano się określić, jaką rolę odgrywa ona na lekcjach przyrody oraz określić wszelkie czynniki mogące ułatwiać lub utrudniać jej stosowanie. Pytano m. in. o kwestie związane z zapleczem materialnym, organizacją pracy szkoły oraz kompetencjami i poglądami nauczycieli. Identyfikowaniu przeszkód towarzyszyły próby określenia, jakiego rodzaju wsparcie – materialne i merytoryczne – byłoby w tym obszarze przydatne dla nauczycieli.Uzyskane wyniki pozwalają przypuszczać, że nauczyciele przyrody są dość dobrze zaznajomieni, przynajmniej w teorii, z metodą badawczą i w dużej mierze zgadzają się z jej założeniami. Deklarują przy tym w większości, że elementy tej metody (m. in. prowadzenie doświadczeń i obserwacji, planowanie badania, wnioskowanie) pojawiają się na prowadzonych przez nich lekcjach kilka razy w miesiącu lub kilka razy w roku. Wśród przeszkód utrudniających częstsze stosowanie tych metod badani zwracali uwagę przede wszystkim na niedostateczne przystosowanie i wyposażenie pracowni szkolnych, niedobór czasu oraz zbyt liczne oddziały klasowe. Bardzo często zgłaszano też potrzebę prowadzenia szkoleń praktycznych, na których byłyby prezentowane konkretne pomysły na doświadczenia, możliwe do przeprowadzenia w warunkach szkolnych przy ograniczeniach czasowych i materialnych.Na podstawie uzyskanych wyników sformułowano wstępne rekomendacje dotyczące wsparcia nauczycieli w stosowaniu nauczania metodą badawczą na lekcjach przyrody.