[WYLOGUJ SIĘ]
Średnioterminowe efekty programu „Cyfrowa szkoła”

rodzaj publikacji: raport z badań, powstały w ramach badania Ewaluacja rządowego programu "Cyfrowa szkoła”

wydany: 2015 (czerwiec) | | zobacz plik: PDF

autorzy: Paweł Penszko, Piotr Zielonka, Rafał Trzciński, Magdalena Cyndecka

jednostka: Zespół Współpracy Krajowej i Zagranicznej (ZWKiZ)

opis lub streszczenie:

Badania obejmujące obserwacje w szkołach, ankietę przeprowadzoną wśród uczniów, wywiady z nauczycielami i przedstawicielami dyrekcji szkół oraz analizę wyników sprawdzianu szóstoklasisty pozwoliły scharakteryzować wpływ rządowego programu „Cyfrowa szkoła” na dydaktykę w objętych nim szkołach. Stwierdzono, że dzięki programowi poprawiło się wyposażenie szkół w sprzęt elektroniczny, a uczniowie uzyskali lepszy dostęp do indywidualnych komputerów. Udział w programie wiązał się ze zwiększonym wykorzystaniem na lekcjach technologii informacyjno-komunikacyjnych, takich jak tablica interaktywna, komputer mobilny nauczyciela i Internet. Nie oznacza to jednak, że technologie informacyjno-komunikacyjne były wykorzystywane intensywnie (dotyczy to zwłaszcza komputerów mobilnych uczniów, które były rzadko używane). Uczniowie nabrali przekonania, że sprzęt informatyczny czyni naukę szkolną atrakcyjniejszą i łatwiejszą, a Internet jest wygodnym źródłem poszukiwania aktualnych informacji i poszerzania swojej wiedzy. Udział w programie nie przełożył się natomiast na zmianę w rodzajach aktywności na lekcji, szersze upowszechnienie pracy zespołowej uczniów, indywidualizację nauczania, zwiększenie aktywności czy samodzielności uczniów. Pomijając kwestię stosowanych pomocy dydaktycznych, nie przyniósł zatem istotnych przeobrażeń w sposobach nauczania i uczenia się. Nie wywarł również większego wpływu na wyniki sprawdzianu szóstoklasisty. Podsumowując, program przyniósł pewne pozytywne efekty, jednak aby osiągnąć zasadnicze podwyższenie jakości edukacji, konieczne wydaje się połączenie cyfryzacji szkół ze zmianami w sferze dydaktyki, co stanowi obecnie główne wyzwanie w tym obszarze dla systemu oświaty. Kluczowa rola przypada w tym zakresie doskonaleniu zawodowemu nauczycieli.