[WYLOGUJ SIĘ]
Edukacja i rynek pracy

rodzaj publikacji: raport z badań, powstały w ramach badania Edukacja i rynek pracy - podsumowanie | obszar: 5. Edukacja a rynek pracy

wydany: 2015 (październik) | opubl. w internecie | zobacz plik: PDF

autorzy: Agnieszka Chłoń-Domińczak (red.), Anna Demner, Dorota Holzer-Żelażewska, Paweł Grzelak, Magdalena Kamieniecka, Paweł Kubicki, Anna Maliszewska, Marta Orłowska, Mateusz Pawłowski, Krzysztof Podwójcic, Diana Stankiewicz, Katarzyna Trawińska-Konador

jednostka: Zespół Edukacji i Rynku Pracy

opis lub streszczenie:

Badanie związków pomiędzy szeroko rozumianą edukacją i rynkiem pracy było jednym z istotnych obszarów badawczych realizowanych w Instytucie Badań Edukacyjnych w okresie od 2009 do 2015 r.

Prowadzone dotychczas w Polsce badania nie pozwalały na kompleksowe ujęcie tematyki uwarunkowań decyzji edukacyjnych w kontekście kształtowania się kapitału ludzkiego. Większość badań ma charakter przekrojowy, ukazują więc sytuację w ustalonym okresie, utrudniając monitorowanie losów edukacyjnych i zawodowych członków gospodarstw domowych, w tym wpływu podjętych decyzji edukacyjnych na kształtowanie się tych losów oraz rozwój kapitału ludzkiego w kolejnych latach. Ponadto znaczna część badań pozwala jedynie na analizy w skali makro, ukazując skutki podejmowanych przez jednostki wyborów edukacyjnych. Nie pozwalają one na analizę procesów decyzyjnych dotyczących rozwoju kapitału ludzkiego, powiązanych z innymi wyborami dokonywanymi przez jednostki zarówno w odniesieniu do ich aktywności rodzinnej, zawodowej, jak i innych rodzajów działań.

Niniejsze opracowanie prezentuje krótko podstawowe efekty i wnioski płynące z prowadzonych prac badawczych. Zarówno wnioski z przeprowadzonych badań, jak i wypracowane narzędzia stanowią podstawę do rozwijania obszaru monitorowania uczenia się przez całe życie dorosłych Polaków, wspierając rozwój polityki na rzecz budowania kompetencji i rozwoju kapitału ludzkiego.