[WYLOGUJ SIĘ]
Kompetencje matematyczne piątoklasistów

rodzaj publikacji: raport z badań, powstały w ramach badania Kompetencje piątoklasistów | obszar: 1. Podstawy programowe i rozwój dydaktyk przedmiotowych

wydany: 2015 | opubl. w internecie: tutaj | zobacz plik: PDF

autorzy: Bartosz Kondratek, Marzena Grochowalska, Agnieszka Sułowska

jednostka: Zespół Dydaktyk Szczegółowych

opis lub streszczenie:

W niniejszym raporcie zaprezentowano oraz omówiono wyniki matematycznej części badania Kompetencje piątoklasistów (K5), przeprowadzonego w 2015 roku przez Instytut Badań Edukacyjnych.

Swoją formą i rodzajem użytych zadań badanie nawiązywało do sprawdzianu po szkole podstawowej, który od roku 2015 jest oparty na wymaganiach nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Od 2009 roku w polskim systemie oświaty wdrażana jest nowa podstawa programowa. W kwietniu 2015 roku sprawdzian po szóstej klasie po raz pierwszy badał kompetencje dzieci, które od początku swojej edukacji uczyły się według nowej podstawy programowej. Sprawdzian ten ma nową formułę – jest podzielony na oddzielne części polonistyczną i mate­ma­tyczną. Oprócz umiejętności szczegółowych z każdego z tych przedmiotów sprawdzane są także umiejętności opisane w wymaganiach ogólnych podstawy programowej. Dla matematyki są to: sprawność rachunkowa, umiejętność wykorzystania i tworzenia informacji, modelowania matematycznego, tworzenia strategii rozwiązania oraz prowadzenia prostego rozumowania i wnioskowania.

W części matematycznej badania znalazły się zadania sprawdzające wszystkie wymienione powyżej wymagania ogólne, poza umiejętnością wykorzystania i tworzenia informacji. Z kilku wcześniejszych badań prowadzonych przez Instytut Badań Edukacyjnych wynika, że ta umiejętność jest zdecydowania najlepiej opanowana przez uczniów szkoły podstawowej i wobec tego warto raczej skupić się na diagnozowaniu problemów, jakie mają uczniowie w zakresie pozostałych wymagań ogólnych.

W badaniu K5 wzięło udział 5769 szkół podstawowych z terenu całej Polski. W szkołach tych zestawy zadań z języka polskiego i matematyki rozwiązywało łącznie 153 683 uczniów. Ponieważ, zgodnie z założeniami, udział szkół w badaniu był dobrowolny, nie była to próba ani losowa ani celowa, ale jej liczebność jest tak duża, że pozwala uznać wyniki uzyskane w badaniu za miarodajne dla całej populacji.