[WYLOGUJ SIĘ]
Ewaluacja ex-post programów rozwojowych w szkołach kształcenia ogólnego w ramach Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”

rodzaj publikacji: raport z badań, powstały w ramach badania Ewaluacja ex-post programów rozwojowych w szkołach kształcenia ogólnego w ramach Poddziałania 9.1.2

wydany: 2015 | opubl. w internecie: tutaj | zobacz plik: PDF

autorzy: Agnieszka Białek, Agnieszka Rybińska, Piotr Zielonka, Małgorzata Zub

jednostka: Zespół Współpracy Krajowej i Zagranicznej (ZWKiZ)

opis lub streszczenie:

Niniejszy dokument zawiera wnioski i rekomendacje, a także szczegółowe analizy dot. programów rozwojowych w szkołach kształcenia ogólnego w ramach Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych  uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.