[WYLOGUJ SIĘ]
Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku 
od 1,5 do 5,5 lat - opracowanie

książki

2014/0

autorzy: Magdalena Czub Konrad Piotrowski

opis:

Wczesny rozwój społeczno-emocjonalny tworzy podstawy funkcjonowania człowieka w ciągucałego życia. Pierwsze lata życia dziecka stwarzają okazję do wyposażenia go w kompetencjeumożliwiające efektywną i dającą satysfakcję adaptację w środowisku – zarówno w danymmomencie życia, jak i w przyszłości.Odpowiednia opieka i edukacja oraz wdrażanie programów prewencyjnych i interwencyjnychw trakcie pierwszych pięciu lat życia dziecka, wspierają rozwój umiejętności niezbędnychdo osiągania sukcesów edukacyjnych i społecznych. Planowanie oddziaływań, skierowanychna optymalizację rozwoju społeczno-emocjonalnego lub jego kompensację, wymaga rozpoznaniasłabych i mocnych stron funkcjonowania dziecka w tym obszarze. Aby było to możliwe,konieczna jest wiedza dotycząca przebiegu i prawidłowości rozwoju we wczesnym okresieżycia oraz narzędzia umożliwiające monitorowanie rozwoju dziecka.Proponowane opracowanie przedstawia współczesną wiedzę o rozwoju społeczno-emocjonalnymdzieci do szóstego roku życia oraz przygotowane przez Zespół Wczesnej EdukacjiInstytutu Badań Edukacyjnych narzędzia do monitorowania prawidłowości przebiegu rozwojudzieci, przed rozpoczęciem nauki szkolnej.W pierwszej części opracowania przedstawione zostały teoretyczne ramy dla analizy przebiegurozwoju społeczno-emocjonalnego oraz procesu diagnozy. Rozdział pierwszy prezentujeprzebieg rozwoju kompetencji społecznych i emocjonalnych w pierwszych latach życia dzieckaa rozdział drugi przedstawia propozycję schematu przeprowadzania kompleksowej diagnozyfunkcjonowania psychospołecznego dziecka.Część drugą opracowania stanowi przedstawienie efektów projektu badawczego zrealizowanegoprzez Instytut Badań Edukacyjnych, którego celem było przygotowanie znormalizowanych, przesiewowychnarzędzi do diagnozy rozwoju dziecka. Omówiono główne założenia i sposób realizacjiprojektu, zaprezentowano trzy narzędzia kwestionariuszowe pozwalające na ogólną ocenę dotychczasowegoprzebiegu rozwoju dziecka. Ostatnią część (rozdział 8) poświęcono z kolei praktycznymaspektom zastosowania omówionych narzędzi w ramach proponowanego schematu diagnozy.Należy podkreślić, iż przygotowane w projekcie metody mają charakter przesiewowy,a więc dają jedynie możliwość określenia obszarów rozwoju, w których mogą już występowaćlub pojawić się w przyszłości trudności w funkcjonowaniu dziecka. Proponowane narzędziaumożliwiają wyodrębnienie obszarów potencjalnych trudności, a wyniki badań uzyskane za ichpomocą winny stanowić jedynie przyczynek do dalszych, pogłębionych badań z użyciem innychmetod diagnostycznych umożliwiających weryfikację wstępnych hipotez na temat przebiegurozwoju społeczno-emocjonalnego dziecka.