[WYLOGUJ SIĘ]
Przyrodnicza edukacja pozaformalna wspiera szkoły w Polsce

broszury

0/0

autorzy: Urszula Poziomek, Elżbieta Barbara Ostrowska

opis:

Jedną z istotnych dróg wsparcia nauczycieli w rozwiązywaniu tych problemów jest – oprócz odpowiednich do potrzeb form doskonalenia zawodowego – szerokie otwarcie szkoły na przyrodniczą edukację pozaformalną. Stanowi ona cenne uzupełnienie szkolnej edukacji przyrodniczej. Edukacja pozaformalna spełnia również inną, ważną funkcję – upowszechnia i promuje wśród uczniów zasadę uczenia się przez całe życie. 

Połączenie działań edukacji formalnej i pozaformalnej wobec młodych ludzi już na poziomie szkoły może dać szansę rozwoju zintegrowanej, atrakcyjnej dla odbiorców i efektywnej przyrodniczej edukacji regionalnej. Integracja przyrodniczej edukacji szkolnej i pozaformalnej wydaje się szczególnie cenna w kontekście wprowadzania w Polsce nowoczesnego krajowego systemu kwalifikacji, opartego na efektach uczenia się oraz jego narzędzia, czyli Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Badanie "Dobre praktyki w przyrodniczej edukacji pozaformalnej" to pierwsze rzetelne opracowanie dotyczące pracy i oferty ośrodków przyrodniczej edukacji pozaformalnej: pod względem dostępności zajęć, ich jakości, stopnia wykorzystania oferty przez nauczycieli i uczniów, efektywności i zgodności zajęć z celami kształcenia podstawy programowej. 

Broszura przedstawia opis założeń, metodologii i zasięgu badania, jego wyników i opartych na wynikach badania wniosków/rekomendacji.