[WYLOGUJ SIĘ]
Opis metodologii badawczej współzależności pomiędzy wykluczeniem społecznym a edukacją

working papers

Analizy IBE 2015/1

autorzy: Tomasz Panek, Jan Zwierzchowski

opis:

W prezentowanym opracowaniu przedstawiono metody identyfikacji przyczyn (czynników) wykluczenia w obszarze szeroko rozumianej edukacji oraz metody analizy wpływu niskiego poziomu wykształcenia na wykluczenie społeczne w różnych jego wymiarach. W ramach wykluczenia edukacyjnego ocenie będą poddane także zasięg wykluczenia edukacyjnego oraz nierówności w dostępie do kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych. Do ich oceny zaproponowano zastosowanie indeksów zasięgu wykluczenia edukacyjnego oraz współczynnika Giniego. W analizie porównawczej profili osób wykluczonych i niewykluczonych z edukacji na różnych jej poziomach zarekomendowano wykorzystanie analizy korespondencji. Jako narzędzie pozwalające na rozpoznanie siły oddziaływania wyróżnionych w badaniu czynników na wykluczenie z edukacji na jej różnych poziomach oraz na identyfikację powiązań między tymi czynnikami zarekomendowano model ścieżki, zaś dla wstępnego rozpoznania zależności pomiędzy czynnikami wpływającymi na wykluczenie z edukacji zaproponowano zastosowanie analizy czynnikowej. Do analizy wpływu niskiego poziomu wykształcenia na stopień wykluczenia społecznego ogółem (oraz na stopień wykluczenia w wyróżnionych jego wymiarach) zaproponowano wykorzystanie metody dopasowania opartej o indeks skłonności.