[WYLOGUJ SIĘ]
Dobre praktyki wykorzystania funduszy unijnych w obszarze oświaty

broszury

2012/0

autorzy:

opis:

Pieniądze z Unii Europejskiej przyczyniają się do rozwoju naszego kraju. Wspierają takżemodernizację systemu oświaty, przygotowując go do nowych wyzwań i zaspokajając potrzebyludzi, którzy chcą się rozwijać, uczyć, zdobywać nowe kwalifikacje.Zanim jednak zaczniemy wykorzystywać na edukację w Polsce pieniądze z kolejnej perspektywyunijnej na lata 2014–2020, warto przyjrzeć się temu, co zostało już zrobione.W latach 2007–2013 Ministerstwo Edukacji Narodowej nadzoruje realizację projektówsystemowych dotyczących obszaru oświaty, w tym: egzaminów zewnętrznych, lepiejskorelowanego z rynkiem pracy kształcenia zawodowego, systemu zdobywania i potwierdzaniakwalifikacji, a także badań dotyczących jakości edukacji oraz wspieraniauczniów i nauczycieli. W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oraz ProgramuOperacyjnego Kapitał Ludzki władze samorządowe także realizują wiele działań wspierającychsystem oświaty. Kontynuacja tych prac jest niezmiernie istotna, dlatego wartoutrzymać wysoki poziom planowania i realizacji zadań.Pomóc mogą w tym dobrze zrealizowane i dobrze prowadzone projekty, które prezentujemyw albumie. To źródło wskazówek dotyczących tego, na co i jak wykorzystywaćpieniądze z UE. Mogą stać się inspiracją zarówno dla jednostek rządowych, samorządów,jak i instytucji badawczych, szkół czy organizacji.Dla lokalnych władz cenne mogą okazać się zwłaszcza przesłanki dotyczące strategii. Jakwynika z prezentowanych projektów wiele samorządów tworzy dobre, całościowe koncepcje.Dzięki łączeniu działań finansowanych z PO KL i RPO, udaje im się wprowadzaćzmiany istotne dla całych województw. Często powodzenie projektu zależy od wspólnegowysiłku gmin, powiatów i urzędów marszałkowskich.Z kolei zaprezentowane mniejsze projekty udowadniają, że dzięki dobrze przemyślanejkoncepcji można nie tylko zaspokoić oczekiwania małych społeczności, ale też pobudzićje do działania. Najlepszym przykładem są punkty przedszkolne, które po zakończeniuprojektów prowadzone są dalej przez stowarzyszenia rodziców.Potrafimy dobrze wykorzystywać unijne fundusze w obszarze oświaty na wszystkichszczeblach. Warto uczyć się od tych, którzy robią to najlepiej.