[WYLOGUJ SIĘ]
Lokalne uwarunkowania decyzji edukacyjnych w perspektywie teorii racjonalnego wyboru. Koncepcja teoretyczno-metodologiczna

working papers

Analizy IBE 2015/4

autorzy: Agata Komendant-Brodowska, Anna Baczko-Dombi

opis:

Celem opracowania jest przedstawienie koncepcji teoretycznej i metodologicznej dotyczącej badania lokalnych  uwarunkowań  decyzji  edukacyjnych  w  ramach  badania  panelowego  „Uwarunkowania decyzji edukacyjnych”. W projekcie tym odchodzimy od klasycznych narzucanych odgórnie kategorii, jak  klasa  wielkości  miejscowości,  zamiast  tego  analizując  cechy  środowiska  lokalnego  z  punktu widzenia badanych. W artykule problem lokalnych uwarunkowań decyzji edukacyjnych przedstawiony jest w kontekście problematyki nierówności. Następnie krótko opisujemy podstawowe założenia teorii racjonalnego  wyboru,  która  stała  się  bazą  do  postawienia  pytań  badawczych  oraz  sformułowania hipotez  badawczych.  Opisujemy  też  problem  podejmowania  decyzji  edukacyjnych  w  ramach  tego podejścia  teoretycznego  oraz  przykład  zastosowania  teorii  do  analizy  problemu  nierówności edukacyjnych,  tj.  model  relatywnej  awersji  do  ryzyka  Goldthorpe  i  Breena.  Następnie  ukazujemy problem  lokalnych  uwarunkowań  decyzji  edukacyjnych  w  kontekście  założeń  teorii  racjonalnego wyboru.  W  opracowaniu  znajduje  się  również  koncepcja  metodologiczna  wynikająca  z  przyjętych założeń oraz opis narzędzi badawczych zastosowanych w badaniu panelowym.