[WYLOGUJ SIĘ]
Analiza wpływu programu "Cyfrowa szkoła" na wyniki sprawdzianu szóstoklasisty

working papers

Analizy IBE 2015/3

autorzy: Paweł Penszko, Piotr Zielonka

opis:

Rządowy program „Cyfrowa szkoła” został zrealizowany w roku szkolnym 2012/2013 w 399 szkołach podstawowych.  Dzięki  losowemu  doborowi  placówek  do  programu  spośród  ponad  3,5  tys. wnioskujących  możliwe  było  skonstruowanie  grupy  kontrolnej,  czego  dokonano  przez  odpowiednie przeważenie  grupy  szkół  nieskutecznie  wnioskujących,  i  wiarygodne  oszacowanie  wpływu  udziału szkół w programie na wyniki osiągane przez ich uczniów na sprawdzianie szóstoklasisty. W analizach wykorzystano  wyniki  sprawdzianów  z  trzech  lat:  2012  (przed  udziałem  w  programie),  2013  (ok.  3-5 miesięcy  po  dostarczeniu  sprzętu  do  szkół)  i  2014  (ok.  15-17  miesięcy  po  dostarczeniu  sprzętu do szkół). Badano nie tylko wpływ programu na średni wynik uczniów, ale również na kształt rozkładu wyników  w  poszczególnych częściach sprawdzianu.  Zastosowano testy t  i symulacyjne testy Monte Carlo  do  rozstrzygnięcia,  czy  obserwowane  różnice  między  grupą  zasadniczą  a  grupą  kontrolną można  uznać  za  skutek  realizacji  „Cyfrowej  szkoły”,  czy  też  mogą  one  być  przypadkowe,  powstałe w trakcie  losowego  doboru  szkół.  Wyniki  analiz  skłaniają  do  wniosku,  że  program  przyniósł  efekt w postaci polepszenia rezultatów niektórych słabszych uczniów w części „rozumowanie” sprawdzianu z  2013  roku  (część  ta  zawiera  zadania  o  charakterze  matematycznym  i  logicznym). Wpływ  ten  był jednak  niewielki  (przełożył  się  na  podwyższenie  średniego  wyniku  o zaledwie  3,5%  odchylenia standardowego)  ograniczony  tylko  do  jednej  części  sprawdzianu  i krótkotrwały  –  w  wynikach sprawdzianu z 2014 roku nie był już widoczny. Nie zaobserwowano innych przejawów oddziaływania programu na wyniki sprawdzianu szóstoklasisty. Kontrfaktyczne ewaluacje podobnych zagranicznych programów  sugerują,  że  interwencje  publiczne  tego  typu  nie  przynoszą  wyraźnej  poprawy  wyników egzaminacyjnych  w  ciągu  kilkunastu  miesięcy.  Zaprezentowane  w  niniejszym  opracowaniu  analizy dotyczą  jedynie  wpływu  programu  „Cyfrowa  szkoła”  na  kompetencje  i umiejętności  mierzone  przez sprawdzian szóstoklasisty i pozostawiają otwartę kwestię, czy program podwyższył inne kompetencje uczniów (na przykład kompetencje cyfrowe lub umiejętność pracy w grupie).