[WYLOGUJ SIĘ]
Modelowanie wieloagentowe w badaniach decyzji edukacyjnych

working papers

Analizy IBE 2015/2

autorzy: Tomasz Kuszewski, Tomasz Szapiro, Przemysław Szufel

opis:

Celem pracy jest przedstawienie metodologii badawczej, która zostanie zastosowana do analizy procesów decyzyjnych w systemie edukacyjnym w ramach projektu „Uwarunkowania decyzji edukacyjnych” (UDE). W pracy przedstawiono charakterystyczne cechy rynku edukacyjnego mające wpływ na wybrane narzędzie analityczne, w szczególności heterogeniczność podmiotów podejmujących decyzje regulacyjne jak również heterogeniczność podmiotów zgłaszających popyt na usługi edukacyjne oraz współzależność decyzji edukacyjnych zarówno w przekroju chronologicznym cyklu życia dla konsumenta jak i współzależność unormowań prawnych dotyczących dostępu do usług edukacyjnych w przekrojach chronologicznym i hierarchicznym stanowienia prawa. Jedyną możliwością badania współzależności w tak złożonym systemie decyzyjnym jest skonstruowanie odpowiedniego modelu, w którym można symulować działanie całego systemu zarówno po stronie podaży jak i popytu na usługi edukacyjne z punktu widzenia wielu heterogenicznych podmiotów. Rozważany jest sposób konstrukcji owego modelu. Z kilku możliwych konwencji modelowania powiązań działania podmiotów mikro- i makroekonomicznych wybrano symulację wieloagentową (ang. agent based modelling and simulation, ABMS). Za Colanderem i in. (2008) odrzucono możliwość budowy takiego modelu w konwencji stosowanych modeli równowagi ogólnej (ang. applied general equilibrium, AGE) bądź w konwencji obecnie najpopularniejszej, czyli modelu dynamicznej stochastycznej równowagi ogólnej (ang. dynamic stochastic general equilibrium, DSGE). Wzięto pod uwagę sugestie dotyczące modelowania makroekonomicznego w gospodarce z heterogenicznymi gospodarstwami domowymi zawarte w artykule Heathcote i in. (2009). W pracy przedstawiono zasady modelowania symulacyjnego z uwzględnieniem symulacji dyskretnej, a następnie przedstawiono cechy symulacji wieloagentowej oraz sposób jej zastosowania do modelowania rynków edukacyjnych.